Hlas univerzít

Nitra, 4. december 2019. Predstavitelia slovenských univerzít a vysokých škôl sa stretli pod vedením prezidenta SRK prof. Rudolfa Kropila  na 91. zasadaní 4. decembra 2019 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem Návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 a návrhu metodiky rozpisu na rok 2020 prerokovali aj Návrh akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

SRK sa podrobne zaoberala Návrhom akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a vznesenými pripomienkami k nemu. Prijatiu stanoviska SRK k predloženému návrhu akreditačných štandardov SAAVŠ predchádzala rozsiahla diskusia zúčastnených rektorov a svoje stanovisko zverejnila v samostatnej tlačovej správe.

O Návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 a návrhu metodiky rozpisu na rok 2020 informoval riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Jozef Jurkovič. SRK bude pripomienkovať návrh metodiky a návrh rozpisu dotácií.

Prezident Rudolf Kropil, za prítomnosti podpredsedu Študentskej rady vysokých škôl Antona Cvika, zopakoval výzvu SRK adresovanú ministerke školstva na zabezpečenie zostatku finančných prostriedkov vyčlenených na rekonštrukcie vysokoškolských internátov a vyzval generálneho riaditeľa pre vysoké školy Jozefa Jurkoviča, aby finančné prostriedky vyčlenené na rekonštrukciu vysokoškolských internátov boli na vysoké školy prevedené do konca roka 2019.

Tlačová správa 91. zasadnutie SRK (pdf. verzia)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.