Hlas univerzít

73. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia sa zišla na svojom 73. zasadnutí dňa 3. 12. 2015 pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Hlavným bodom rokovania bolo financovanie vysokých škôl zo štátneho rozpočtu v roku 2016, v rámci ktorého boli prerokované pripomienky vysokých škôl k návrhu metodiky dotácií zo ŠR verejným vysokým školám na rok 2016 a k návrhu rozpisu dotácií zo ŠR na rok 2016.

Slovenská rektorská konferencia („SRK“), ktorá je jednou z troch reprezentácií vysokých škôl, zásadne odmietla návrh pridelených finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy na rok 2016. Rektori a rektorky slovenských vysokých škôl a univerzít sa domnievajú, že tento návrh je pod hranicou trvalej udržateľnosti chodu verejných vysokých škôl a nevytvára podmienky ani pre ich základný rozvoj. Zároveň nepostačuje na bazálnu udržateľnosť vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry a ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska. Preto SRK navrhuje, aby sa prostriedky pre verejné vysoké školy medziročne zvyšovali - a to minimálne o 5 % zo štátneho rozpočtu a osobitne na zabezpečenie udržateľnosti vedeckovýskumnej infraštruktúry. SRK na záver prijala uznesenia, ktoré budú predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Uznesenia zo 73. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie

 1. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) zásadne odmieta návrh pridelených finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy na rok 2016, ktorý je pod hranicou trvalej udržateľnosti chodu verejných vysokých škôl a nevytvára podmienky ani pre ich základný rozvoj. Zároveň nepostačuje na bazálnu udržateľnosť vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry a ohrozuje konkurencieschopnosť Slovenska.
 2. Pridelené finančné prostriedky nezabezpečujú rast kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti a preto SRK navrhuje, aby sa tieto prostriedky medziročne zvyšovali - a to minimálne o 5 % zo štátneho rozpočtu a osobitne na zabezpečenie udržateľnosti vedeckovýskumnej infraštruktúry.
 3. SRK žiada navýšiť aj položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom verejných a štátnych vysokých škôl v roku 2016 o deklarované 4 %.
 4. SRK súhlasí s odňatím štátneho súhlasu na pôsobenie právnickej osobe Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s. so sídlom v Bratislave.
 5. SRK predkladá pripomienky k návrhu metodiky dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2016:

a) Navrhujeme pre výpočet KAP pre podskupinu použiť KAP určený na základe podielu počtu evidovaných nezamestnaných spolu na druhom a treťom stupni a počtu absolventov na týchto stupňoch. Pri medziodborovom štúdiu navrhujeme použiť výpočet KAP ako aritmetický priemer KAP oboch odborov (teda rovnako ako pri učiteľskom štúdiu). Navrhujeme namiesto hranice KAP aspoň 0,9 použiť podmienku KZV1 aspoň 3,50.

b) Žiadame zvýšiť koeficient odboru pre skupinu 11 – Kanonické právo, Právo minimálne na hodnotu 1,3.

c) V časti 21 návrhu metodiky navrhujeme úpravu: „Študenti v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona sa považujú prvé tri roky štúdia za študentov študijného programu prvého stupňa, inak sa považujú za študentov študijného programu druhého stupňa.“

d) Navrhujeme, aby sa časť dotácie na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť podľa umeleckej tvorby rozpísala len do výšky 70 % s tým, že zvyšok bude rozpísaný po verifikácii údajov v CREUČ za roky 2013 a 2014.

Linka na reportáž RTVS - Rektori žiadajú 5 percent do rozpočtu VŠ (00:14:21)

Linka na správu v Školskom servise 5. 12. 2015

Dátum a čas konania: 3. 12. 2015 (štvrtok) od 14,00 do 16,00 h

Miesto konania: Miestnosť S 5 (1. poschodie), Vysoká škola ekonómie a manažme.ntu verejnej správy v Bratislave, Furdekova 16, Bratislava

GPS N 48 ° 7' 34.6002" a E 17 ° 7' 21.1866"

Pozvánka a návrh programu (pdf. súbor)

Aktuálny návrh programu k 2.12.2015 (pdf. súbor)

Uznesenia zo 73. zasadnutia SRK

Zápisnica zo 73. zasadnutia SRK, 3. a 4. 12. 2015 v Bratislave

Návratka (doc. súbor)

Všetky materiály - rar. súbor

(štatút SRK, zoznam členov SRK - xls)

Aktualizované 3.12.2015 - pripomienky RVŠ SR k finacovaniu VŠ z 1.12.2015, pripomienky Klubu dekanov k financovaniu z 27. 11. 2015, tlačová správa RVŠ SR a vyjadrenie predsedníctva ŠRVŠ SR z 3. 12. 2015. Informácie budú v tlačnej podobe predložené priamo na rokovaní.

Návrh programu zasadnutia SRK a dokumenty:

 1. Rokovanie (14,00 – 16,00 h)
  1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
  2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 72. zasadnutia SRK (17.9.2015 vo Zvolene), plnenie uznesení zo 72. zasadnutia SRK k 24. 11. 2015
  3. Správa prezídia SRK za obdobie od 17. 9. 2015 - správa a príloha č. 1
  4. Financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu v roku 2016: návrh metodiky dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2016 - linka. Pripomienky, stanoviská VŠ: TUAD 1 a TUAD 2, UPJŠ, PU, EU, TRUNI, TUKE, UCM. Spracované pripomienky v jednom dokumente.
  5. Rôzne
   1. Vyjadrenie SRK k návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava - list ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a nelegislatívny všeobecný materiál
   2. Schválenie členského príspevku SRK v Európskej asociácii univerzít za rok 2016 - faktúra
   3. Akreditácie EUR-ACE - linka

II. Individuálny presun do Double Tree by Hilton, kde sa bude konať spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie (po 16,00 h)

III. Spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie v Double Tree by Hilton (registrácia od 17,00 h, začiatok o 19,00 h)

Organizačné pokyny

Parkovanie

V okolí VŠEMVS je dostatočný počet verejných parkovacích miest. Priamo pri VŠ bude vyhradených približne 10 parkovacích miest. Parkovať sa dá aj na Mlynarovičovej ulici, či oproti VŠ pri predajni Lidl.

Šoféri majú rezervovaný priestor v Start up centre vedľa recepcie na prízemí s malým občerstvením.

Kontakt pre šoférov v prípade potreby p. Repová mobil. č. 0905864457.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.