Hlas univerzít

Dňa 30. mája 2016 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 76. riadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl.

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie na zasadnutí zvolili prezídium, ktoré je výkonným orgánom SRK a tvoria ho prezident a dvaja viceprezidenti.

Prezidentom SRK bude v nasledujúcich dvoch rokoch opätovne profesor Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Viceprezidentami SRK budú profesor Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave a profesor Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave. Menovaným začne plynúť druhé funkčné obdobie dňom 5. júna 2016.

Rudolf Kropil za priority pokračovania svojho mandátu na čele SRK považuje presadzovanie požiadavky na zvýšenie finančných zdrojov pre vysoké školy z verejných zdrojov, trvalé zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a propagáciu slovenského vysokého školstva v národnom a medzinárodnom prostredí. „Na Slovensku máme kvalitné vysoké školy, ktoré sú konkurencieschopné s krajinami V4; našou nevýhodou je neporovnateľné finančné prostredie s vyspelými krajinami. Ako prezident SRK budem presadzovať zvyšovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a vo vede. Pre realizáciu tohto zámeru je potrebná intenzívna komunikácia vo vnútri vysokoškolského prostredia, ako aj s verejnosťou“, povedal Rudolf Kropil.

V ďalšom programe rektori univerzít a vysokých škôl prerokovali dokument „Zoznam konkrétnych úloh MŠVVaŠ SR na napĺňanie programového vyhlásenia vlády“. SRK sa opätovne zaoberala aj otázkou financovania kontinuálneho prístupu k elektronickým informačným zdrojom aj postupom riešenia dlhodobých problémov súvisiacich s korekciami čerpania štrukturálnych fondov EÚ, uloženým vysokým školám.

Zvolen 30. 5. 2016

Spracovala: Mária Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.