Hlas univerzít

V dňoch 12. a 13. decembra 2016 sa stretli rektori a rektorky vysokých škôl a univerzít na svojom 79. zasadnutí na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na rokovaní sa zúčastnil okrem iných aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, s ktorým SRK diskutovala o budúcoročnom rozpočte verejných vysokých škôl a jeho rozpise, ako aj o návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre vysoké školy. SRK považuje návrh cieľov za dôležitý koncepčný dokument a preto sa ním bude opätovne zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí v januári 2017. SRK už teraz akcentovala potrebu zosúladiť ciele s výsledkami aktuálnej hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti, ktorú však musí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte predložiť.

SRK opätovne žiada každoročne zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd), tak aby bola zabezpečená dostatočná úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách, čo je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. K návrhu metodiky a rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu na rok 2017 vyjadrili členovia SRK viaceré pripomienky.

Rektori a rektorky sa tiež oboznámili s iniciatívou ministerstva zaviesť systém hodnotenia výskumnej a umeleckej činnosti na vysokých školách, ktorý vychádza z britského modelu hodnotenia RAE/REF, súčasným stavom financovania univerzitného športu, či témou identifikácie predátorských vydavateľov.

Bratislava 15. 12. 2016

Spracovala: M. Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.