Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Slovenská rektorská konferencia usiluje o trvalé zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku a zlepšenie finančného zabezpečenia všetkých činností vysokých škôl a univerzít, vrátane mzdových podmienok pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

 Slovenská rektorská konferencia výrazne podporuje aktivity, ktoré žiadajú zabezpečiť viac financií do vysokého školstva a prispievajú k zlepšeniu postavenia a ohodnotenia všetkých zamestnancov a ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovaného vzdelávania a posilniť akademický výskum na Slovensku.

 Účasť na proteste dňa 1. 7. 2016 v Bratislave je na slobodnom rozhodnutí každého člena akademickej obce.  

V Bratislave 28. 6. 2016

 Za správnosť: Mária Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.