Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa zišla na svojom 78. riadnom zasadnutí v Trnave 14. októbra 2016, aby prerokovala aktuálne otázky súvisiace s vysokým školstvom. Na zasadnutí sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan ako aj ďalší hostia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu  športu SR a partnerských inštitúcií.

Rektorky a rektori schválili personálne návrhy predložené ministrom na členov Akreditačnej komisie a požiadali ho, aby v rámci svojich kompetencií zabezpečil sfunkčnenie Akreditačnej komisie, ktorá pri súčasnom počte členov nie je uznášaniaschopná a preto nemôže prijímať žiadne rozhodnutia. V súvislosti s revíziou procesov zabezpečovania kvality vo vysokom školstve SRK žiada zabezpečiť kompatibilitu národných procesov s Európskymi normami a smernicami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG, 2015) a plné členstvo Akreditačnej komisie v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA) a Európskom registri agentúr pre zabezpečovanie kvality (EQAR). Taký krok zvýši dôveryhodnosť slovenských vysokých škôl a pozitívne ovplyvní úroveň poskytovaného vzdelávania a služieb študentom.

Slovenská rektorská konferencia považuje navrhovaný rozpočet na vysoké školy na rok 2017 za nedostatočný, pretože nezohľadňuje navýšenie nákladov na valorizáciu miezd vysokoškolských učiteľov schválené vládou SR k 1. 1. 2016  a 1. 9. 2016 ako aj rast nákladov spojených so zvýšením minimálnej mzdy k 1. 1. 2017. V súvislosti s nárastom minimálnej mzdy v roku 2017 o 30 eur budú na vysokých školách potrebné ďalšie finančné zdroje na mzdy nepedagogickým zamestnancom vo viacerých platových triedach. Rektori  žiadajú, aby rozpočet pre vysoké školstvo v roku 2017 bol navýšený o 60 mil. eur oproti predchádzajúcemu roku, ako je uvedené v Deklarácii partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo 17. februára 2016.

Slovenská rektorská konferencia upozorňuje vládu SR na potrebu naplnenia prísľubu na navýšenie finančných prostriedkov v objeme 50 mil. eur na rekonštrukciu ubytovacích kapacít verejných vysokých škôl.

Slovenská rektorská konferencia opakovane žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečiť finančné zdroje zo štátneho rozpočtu na nákup scientometrických databáz (WoS a SCOPUS) pre vysoké školy, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou nielen vedeckovýskumnej, ale aj pedagogickej činnosti. Aktuálnou je tiež aplikácia zákona o e-Governmente, ktorý obsahuje množstvo technických a právnych požiadaviek, ktoré musia vysoké školy splniť.

Slovenská rektorská konferencia žiada predstaviteľov mestských samospráv, aby prijali výnimku z platenia mestskej dane pre študentov a doktorandov vysokých škôl a zamestnancov vysokých škôl, ktorí sú ubytovaní na vysokoškolských internátoch. Zdaňovanie ubytovacích zariadení povedie k ďalšiemu zvýšeniu nákladov spojených so štúdiom na vysokých školách.

 Za správnosť: Mária Čikešová

 Bratislava 21. 10. 2016 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.