Hlas univerzít

Dňa 28. 6. 2016 sa v Bratislave konalo zasadnutie prezídia SRK za účasti ďalších členov SRK a zástupcov vysokých škôl participujúci na príprave legislatívnych zmien v oblasti procesov zabezpečovania kvality. Na rokovaní sa menovite zúčastnili prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. – prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. – viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – viceprezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave, Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - poradca predsedu vlády SR a rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. - predsedníčka Komisie pre revíziu Sústavy ŠO a dekanka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. - predseda PK SRK pre vzdelávanie a rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. - poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Hlavnou témou zasadnutia bola začatá revízia Sústavy študijných odborov SR. Prítomní tiež rokovali o návrhoch zmien v procese akreditácie v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.

V Bratislave 29. 6. 2016

Za správnosť: Mária Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.