Dňa 10. 11. 2016 Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2016 študentovi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bc. Jakubovi Dušičkovi za umelecké dielo nadnárodného významu "Vizuálna identita slovenského predsedníctva v Rade EÚ".

Z poverenia prezidenta SRK prof. Rudolfa Kropila cenu odovzdal prof. Stanislav Stankoci počas galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa konal dňa 10. 11. 2016.

Jakub Dušička absolvoval bakalárske štúdium na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti študuje v ateliéri Typografie doc. Pavla Bálika na tej istej katedre. Úspešne absolvoval študijný pobyt na École supérieure des arts et industries graphiques v Paríži. Počas štúdia sa postupne profiluje smerom k tvorbe písma, typografii a vizuálnej identite.

Jakub Dušička navrhol logo a vizuálnu identitu slovenského predsedníctva v Rade EÚ, za ktoré získal I. cenu v rámci verejnej súťaže spomedzi viac ako 200 návrhov. Úspešný návrh vychádza z farebnosti štátnej zástavy a samotné logo je zložené zo základných slovenských diakritických znamienok, ktoré sú skomponované ako tváre vyjadrujúce rôzne ľudské emócie. Umelecké dielo jednoznačne prekročilo hranice Slovenskej republiky, poznajú ho všade vo svete a počas slovenského predsedníctva reprezentuje vizuálnu identitu našej krajiny.

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie vznikla v roku 2012 s cieľom propagovať a zviditeľniť umeleckú činnosť vykonávanú na vysokých školách. Cena sa udeľuje počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku študentovi alebo absolventovi vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, za mimoriadne hodnotené a verejne prístupné umelecké dielo alebo umelecký výkon nadnárodného významu.

Cena SRK za umenie – http://www.srk.sk/projekty/cenasrkumenie?lang=sk

Jakub Dušička - http://www.srk.sk/images/Projekty/Medailon_Jakub_Du%C5%A1i%C4%8Dka_2016.pdf

Ceny za vedu a techniku 2016  - http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/cena-za-vedu-a-techniku.html?page_id=1585

Bratislava 11. 11. 2016

Za správanosť: Mária Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.