Hlas univerzít

Bratislava, 24. júna 2020 – Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl sa dlhodobo usilujú o posilnenie akademickej integrity v slovenskom vysokoškolskom prostredí. V tejto súvislosti SRK už pred viac ako rokom prijala uznesenie, v ktorom jednoznačne odmieta akékoľvek formy plagiátorstva. „Ochrana duševného vlastníctva patrí k základným výsadám akademickej obce i všetkých tvorivých ľudí mimo nej. Konanie vedúce k zneužitiu duševného vlastníctva je v rozpore s princípmi etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby. Preto SRK dbá o to, aby vzdelávanie študentov bolo vedené tak, aby si študenti počas štúdia alebo projektovej práce osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou a elektronickými informačnými zdrojmi, ako aj správny spôsob citovania výsledkov iných autorov. Študenti a zamestnanci čestným prehlásením vyhlasujú, že záverečné práce resp. podklady ku kariérnemu postupu vypracovali samostatne. SRK si ctí zásady etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby a ich porušenie vníma ako neospravedlniteľné správanie.“

SRK spoločne s partnerskou Českou konferenciou rektorov v roku 2019 súhlasili so sprístupnením korpusov centrálnych databáz evidencie záverečných a kvalifikačných prác v oboch krajinách na účel antiplagiátorskeho systému, čím by sa posilnila robustnosť databázy.

Prezident SRK prof. Rudolf Kropil na svojom prvom stretnutí s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom 2. apríla 2020 tlmočil požiadavku SRK pripraviť a prijať nový vysokoškolský zákon. V súčasnosti platný zákon bol prijatý v roku 2002 a odvtedy prešiel viac ako 40 novelizáciami. V takejto podobe zákona vysokoškolské prostredie nedokáže efektívne reagovať na meniace sa aktuálne potreby.

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.