Hlas univerzít

V dňoch 2. a 3. júna 2022 sa v Prahe na pôde Vysokej školy ekonomickej stretlo takmer 60 rektoriek  a rektorov  slovenských a českých vysokých škôl, aby rokovali o procese zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súvislosti s akreditáciou na Slovensku a v Čechách, ako aj o zmenách v riadení vysokých škôl, ich financovaní a načrtli budúcu spoluprácu medzi Slovenskou rektorskou konferenciou (SRK) a Českou konferenciou rektorů (ČKR). Stretnutie využili aj na diskusiu o témach, ktoré akademickú sféru presahujú, avšak ju v mnohom ovplyvňujú.

„Poslaním konferencie rektorov je zaoberať sa zásadnými otázkami vysokých škôl. Zaujímať k nim stanoviská a uplatňovať ich v zákonodarných a výkonných inštitúciách a úradoch.  Som nesmierne rád, že máme dnes možnosť vymeniť si cenné skúsenosti s kolegami, rektorkami a rektormi vysokých škôl a univerzít zo Slovenska“, uviedol predseda ČKR Martin Bareš.

Slovenská rektorská konferencia a Česká konference rektorů sa jednotne stavajú proti vojne, ktorú vedie Ruská federácia na Ukrajine a vyzývajú k jej okamžitému ukončeniu. „Žijeme vo svete, v ktorom je ľudská solidarita nevyhnutná. Preto spoločne SRK a ČKR apeluje na spoločnosť, aby bránila demokratické hodnoty, ktoré sú dnes v Európe ohrozené“, uviedol prezident SRK Rudolf Kropil.

Spoločným cieľom SRK a ČKR je plnohodnotné zastúpenie našich vysokých škôl v Európskom vysokoškolskom,  vzdelávacom, ako aj výskumnom priestore. Reprezentanti vysokých škôl obidvoch krajín chcú byť súčasťou diskusie o postavení vysokých škôl v budúcej Európe a vyzývajú politikov, aby pri definovaní európskej budúcnosti začlenili do svojich vízií aj postavenie a poslanie vysokých škôl, ktoré sú výnimočné tým, že spájajú vzdelanie, výskum a inovácie.

Členovia SRK a ČKR sa zhodli, že pokiaľ ide o zákon o vysokých školách, ako na Slovensku, tak aj v Čechách považujú za najdôležitejší princíp autonómie vysokých škôl, vrátane riadenia finančných tokov a  prístupu k prostriedkom na vedu a výskum. „Žiadame o väčšiu dôveru, o akademické slobody nielen pre jednotlivcov, ale aj pre vysokoškolské inštitúcie a splnenie prísľubu ministrov vyjadreného na konferencii v Ríme (2020), ktorým sa zaviazali dodržovať inštitucionálnu autonómiu, akademické slobody a integritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení vysokoškolského vzdelávania a verejnú zodpovednosť za vysokoškolské vzdelávanie“, dodal prezident SRK Rudolf Kropil.

Za dôležité členovia SRK a ČKR považujú kvalitný akreditačný systém a objektívne hodnotenie kvality vysokých škôl, ako aj ich internacionalizáciu. Podporujú, aby sa akreditačné agentúry pre vysoké školstvo stali členmi európskej siete ENQA a boli zapísané do Európskeho registra agentúr EQAR.

Rast cien energií a inflácia v obidvoch krajinách a tiež pokles financovania verejných vysokých škôl v SR môžu uviesť vysoké školstvo do nepriaznivej situácie. SRK a ČKR preto považujú za dôležité každoročné navyšovanie financovania verejných vysokých škôl tak, aby podiel verejných financií na HDP vynakladaných na vysoké školstvo bol v dohľadnej dobe porovnateľný s priemerom krajín OECD.

Súvisiace informácie:

Tlačová správa

Uznesenia zo spoločného zasadnutia

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.