Hlas univerzít

Slovenské vysoké školy a univerzity sa dohodli neprerušiť od 17. novembra 2022 výučbu a budú pokračovať v napĺňaní ich poslania. Zároveň však trvajú na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných Slovenskou rektorskou konferenciou vo výzve Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku! zo dňa 13. septembra 2022.

Dôvodmi tohto kroku sú napĺňanie deklarovaných požiadaviek v záujme zabezpečenia riadneho chodu vysokých škôl, prísľuby predsedu vlády SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o splnení všetkých požiadaviek, ako aj túžba študentov a pedagógov pokračovať v prezenčnej výučbe po dvoch rokoch dištančnej výučby.

Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške 17 miliónov eur už boli alokované na jednotlivé vysoké školy. SRK má prísľub ministra školstva, že budúcoročný rozpočet pre verejné vysoké školy bude obsahovať aj dofinancovanie nárastu cien energií v roku 2023. Taktiež finančné prostriedky, ktoré boli v štátnom rozpočte doplnené z deficitu 27 miliónov eur, nemajú byť viazané. V priebehu roka 2023 má byť rozpočet na vysoké školy navýšený na úroveň roka 2020 bez valorizácie. V kontexte návrhu rozpočtu pre verejnú správu a kapitoly pre vysoké školy Slovenská rektorská konferencia odmieta argument predpisovania znižovania počtu vysokoškolských zamestnancov a žiada stabilizáciu počtu a platov zamestnancov, tak aby vysoké školy mohli kvalitne plniť svoje poslanie a zároveň mali personálne kapacity aj na rozvoj.

Snahou rektoriek a rektorov je dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda, výskum a umelecká činnosť realizujú a zvyšovanie ich kvality. Preto SRK víta otvorenú a konštruktívnu komunikáciu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a prípravu memoranda o porozumení a spolupráci medzi SRK a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vysoké školy ako autonómne inštitúcie sa môžu rozhodnúť pre zotrvanie v protestnej pohotovosti.

V Bratislave 15. novembra 2022

Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK

#Investiciadobuducnosti

Ilustračná fotografia: UMB

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.