Hlas univerzít

Reakcia prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.: Slovenská rektorská konferencia dlhodobo apeluje na vládu SR, aby zvýšila finančné prostriedky do vysokoškolskej infraštruktúry vrátane internátov (odkaz). Vítame vyhlásenie výzvy na modernizáciu budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl. Tento zámer je v súlade s prioritami SRK definovanými už v roku 2020, kedy sme upozornili, že moderné a atraktívne podmienky pre študentov vysokých škôl dosiahneme investíciami do vysokoškolskej infraštruktúry nielen z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ale aj zo štátneho rozpočtu.

Študenti musia mať k dispozícii kvalitnú a ekologicky udržateľnú vysokoškolskú infraštruktúru vrátane ubytovacích kapacít. Dlhodobým cieľom Slovenskej republiky musí preto byť budovanie modernej a udržateľnej vysokoškolskej infraštruktúry vrátane ekologických parametrov typu zelených budov so smart riešeniami, ktorá bude minimalizovať negatívny dopad na životné prostredie efektívnym využívaním energií, vody a ostatných prírodných zdrojov, bude ochraňovať zdravie jej používateľov.

Zároveň chceme opätovne požiadať o alokáciu finančných prostriedkov na už vyhlásenú výzvu č. 3 na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Do tejto výzvy sa zapojilo 11 vysokých škôl s 5 projektovými zámermi, ktoré všetky splnili podmienky výzvy. Podľa vyjadrenia MŠVVaŠ SR a NIKA má byť vyhlásená nová výzva na podporu konzorcií vysokých škôl. Veríme, že sa podarí podporiť už predložené projektové zámery a prípadne ďalšie.

SRK požiadala vládu, aby v súlade so svojimi prioritami a programovým vyhlásením, začlenila vysoké školstvo do „komplexného materiálu na verejnú diskusiu o dlhodobých výdavkových prioritách Slovenska“. Vysoké školy dnes plnia reformy v oblasti zvýšenia kvality vzdelávania. Zosúladili svoje študijné programy a procesy zabezpečovania kvality so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ich súčasťou je harmonizácia s potrebami trhu práce. Ukončené periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2022 potvrdilo, že verejné vysoké školy robia vedu aj na svetovej úrovni. Ich financovanie však zaostáva za európskym priemerom. Vysoké školy potrebujú investície aj do infraštruktúry, aby boli dostatočne príťažlivé pre slovenských a zahraničných študentov. V tomto smere nám dáva za pravdu aj nedávno zverejnený prieskum, v ktorom mladí ľudia konkretizovali, čo by ich motivovalo zostať študovať na Slovensku. Medzi najčastejšími odpoveďami boli zvýšenie komfortu v podobe vynovených priestorov a učební, moderné vybavenie, nové inovatívne odbory, vynovenie ubytovacích zariadení. SRK dlhodobo upozorňuje na potrebu takýchto investícií do vysokého školstva.

Tlačová beseda MŠVVaŠ SR a NIKA prebehla 17. 7. 2023 (11.00 h, odkaz)

Téma: Výzva na modernizáciu budov vysokých škôl a internátov (odkaz)

Výzva č. 4: Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl (odkaz)

Fotografia: Simona Babjaková

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.