Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia prijala 13. septembra 2022 vyhlásenie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“ adresované vláde SR, v ktorom upozorňuje na dlhodobý kritický stav financovania vysokých škôl.

Následne sa zástupcovia SRK zúčastnili na niekoľkých stretnutiach s predsedom vlády SR a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorých boli ubezpečení, že vysoké školstvo, veda a výskum sú trvalými prioritami vlády SR.

Po zverejnení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda SR dňa 14. októbra 2022, SRK konštatuje len čiastočné splnenie svojich požiadaviek.

  1. Nebola zohľadnená požiadavka úpravy rozpočtu na rok 2023 pre vysoké školy o 72 mil. eur. Návrh rozpočtu obsahuje len ponechanie sumy 27 mil. eur ale s viazanosťou. SRK žiada tieto prostriedky poskytnúť vysokým školám bez viazanosti.
  2. Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške 17 mil. eur sú prisľúbené, avšak doteraz neboli alokované na jednotlivé vysoké školy. SRK preto žiada bezodkladne ich prideliť vysokým školám.
  3. Ak nedôjde k splneniu požiadavky vysokých škôl na dofinancovanie národných a európskych projektov, hrozí nesplnenie ich merateľných ukazovateľov s následnými korekciami. SRK preto žiada bezodkladné splnenie požiadavky dofinancovania národných a európskych projektov vo forme konkrétnych účelových dotácií na jednotlivé vysoké školy.
  4. Je absolútne neprijateľné a nereálne realizovať návrh na prepustenie ďalších viac ako 2 tis. zamestnancov vysokých škôl, čo predstavuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov. SRK kategoricky nesúhlasí s ďalším prepúšťaním zamestnancov vysokých škôl.

SRK berie na vedomie snahu MŠVVaŠ SR o konštruktívny dialóg s vysokými školami.

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných 13. septembra 2022. Rektorky a rektori vysokých škôl budú rokovať o zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra 2022 s akademickými obcami a sú pripravení naďalej na všetky formy protestu.

V Bratislave 20. októbra 2022

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.