Hlas univerzít

Dňa 21. apríla 2021 sa konalo 99. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (VTC). Následne schválili rektorky a rektori vysokých škôl - prítomní na zasadnutí,  nasledujúce uznesenia:

Uznesenie č. 1

  1. V nadväznosti na prebiehajúce rokovania o novelizácii vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. vedených na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo školstva“) členovia Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) súhlasia s pokračovaním účasti svojich zástupcov v expertnej skupine.
  2. SRK poveruje širšiu vnútornú pracovnú skupinu zriadenú na základe uznesenia č. 2 z 98. zasadnutia SRK (18. marca 2021, VTC) vypracovať princípy SRK k okruhom zadefinovaným ministerstvom školstva k novele vysokoškolského zákona, ktoré budú predložené členom SRK na schválenie (T: 100. zasadnutie SRK, máj 2021) a následne predložené ministerstvu školstva.
  3. SRK odporúča svojim členom iniciovať diskusie s členmi akademickej obce o zásadách, cieľoch a prioritách novely zákona o vysokých školách, resp. nového zákona o vysokých školách. Osobitne zdôrazňuje potrebu komunikovať v rámci dialógu so študentmi vysokých škôl.
  4. SRK výrazným spôsobom podporuje primeranú účasť študentov a zamestnancov vysokých škôl na akademickej samospráve v súlade s európskymi zvyklosťami a tradíciami.

Uznesenie č. 2

  1. SRK požaduje, aby príslušné štátne orgány oficiálne potvrdili, že rozhodnutie o návrate k prezenčnej výučbe vo všetkých odboroch a stupňoch vysokoškolského štúdia za dodržania určených protiepidemických opatrení je v kompetencii vedenia príslušnej vysokej školy v súlade so samosprávnym charakterom vysokých škôl. Vysoké školy sú pripravené objektívne posúdiť možnosti návratu k prezenčnej výučbe s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká príslušného študijného programu a na regionálny Covid automat.
  2. SRK žiada ministerstvo školstva, aby urýchlene zabezpečilo vakcíny pre vysokoškolských zamestnancov, tak aby sa mohli záverečné skúšky v akad. roku 2020//21 konať prezenčne, ak o tom rozhodne vedenie príslušnej vysokej školy a za dodržania určených protiepidemických opatrení.
  3. SRK odporúča zamestnancom vysokých škôl, aby sa v záujme budovania kolektívnej imunity, dali zaočkovať proti ochoreniu Covid-19, ak im to dovoľuje ich zdravotný stav. Týmto krokom potvrdia, že rešpektujú odporúčania zdravotníckych organizácií a vedcov. V prípade, že to bude možné, SRK odporúča aj študentom vysokých škôl, aby sa dali očkovať proti ochoreniu Covid-19. Touto formou môže ísť akademická obec príkladom ostatným občanom SR.
  4. SRK odporúča ministerstvu školstva vyhlásiť mimoriadnu všeobecnú výzvu na podporu letných škôl v roku 2021 na kompenzáciu negatívnych dopadov vo vysokoškolskom vzdelávaní v aktuálnom akad. roku.

Uznesenie č. 3

  1. SRK dôrazne žiada zachovanie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied („VEGA“) ako mimoriadne dôležitého vnútorného grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové vedecké tímy ako aj začínajúcich výskumníkov (Uznesenie č. 3 z 96. zasadnutie SRK 4. 2. 2021, VTC).
  2. SRK zároveň žiada ministerstvo školstva, aby obratom zaslalo príslušným vysokým školám finančné prostriedky na už schválené projekty v rámci výzvy VEGA/KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021.

Súvisiace informácie:

Za správnosť: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: Dušan Beňo, UMB

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.