Hlas univerzít

Dňa 13. júla 2018 sa na rektoráte Trnavskej univerzity v Trnave konalo mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK"). Prítomní členovia SRK sa kladne vyjadrili k návrhu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie členov Akreditačnej komisie. Diskutovali o návrhoch zmien vysokoškolskej legislatívy a prijali stanovisko k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v Národnej rade SR. SRK prijala aj stanovisko k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania a akčným plánom, ktorého nové znenie bolo schválené vládou SR. Okrem toho rektorky a rektori rokovali o čerpaní štrukturálnych fondov a financovaní vysokoškolskej infraštruktúry. Priebeh rozpravy, prijaté uznesenia a stanoviská sú dostupné v zápisnici zo zasadnutia. Ďalšie informácie sú dostupné aj v tlačových správach.

Súvisiace informácie:

Za správnosť: Mária Čikešová

Fotografia: S. Šišulák, TRUNI

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.