Hlas univerzít

13. septembra 2022 sa konalo 106. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom bolo prijaté vyhlásenie "Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!" (odkaz).

Členovia SRK, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí, ďalej schválili v korešpondenčnom hlasovaní nasledujúce uznesenia:

Uznesenie č. 1

SRK berie na vedomie zápisnicu zo 105. zasadnutia SRK (9. 3. 20222, kombinovane) a z mimoriadneho zasadnutia SRK (11. 3. 2022, dištančne) a informáciu o plnení uznesení.

Uznesenie č. 2

SRK berie na vedomie správu prezídia SRK od 105. zasadnutia SRK (9. 3. 2022, kombinovane).

Uznesenie č. 3

SRK považuje súčasný stav financovania vysokého školstva za nedostatočný a ohrozujúci ich základný chod. Konštatuje pokračujúci rast vstupov potrebných na zabezpečenie prevádzky vysokých škôl.

SRK žiada vládu SR, aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl a aby kompenzovala vysokým školám výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou krízou. Očakáva systémové kroky, pretože riešenie nie je len na strane vysokých škôl.

SRK taktiež žiada vládu SR o dofinancovanie výpadku vo financovaní národných a európskych projektov, ktorým v opačnom prípade hrozí zastavenie ich realizácie.

Uznesenie č. 4

SRK považuje doterajšie riešenie proti ukladaným korekciám týkajúcich sa finančných prostriedkov získaných vysokými školami ako prijímateľmi z fondov Európskej únie, za systémovo nedostatočné.

SRK žiada MŠVVaŠ SR a MIRRI SR, aby spoločne so zástupcami vysokých škôl a ďalších inštitúcií, ktorých sa problematika korekcií dotýka, vyriešili už uložené korekcie tak, aby nebol ohrozený chod vysokých škôl.

SRK žiada všetky zainteresované inštitúcie, aby hľadali optimálny model pre realizáciu projektov EŠIF v novom programovacom období pre vedu a výskum a ten zaviedli do praxe.

Uznesenie č. 5

SRK upozorňuje MŠVVaŠ SR na komplikácie spojené s interpretáciou novelizovaných ustanovení týkajúcich sa správnych rád a nejednoznačnosť ich výkladu, ktorá sa odráža v ich implementácii.

Uznesenie č. 6

SRK berie na vedomie informáciu predsedu výkonnej rady SAAVŠ, že k 1. septembru 2022 všetky slovenské vysoké školy deklarovali zosúladenie študijných programov, habilitačných konaní a inauguračných konaní so štandardmi SAAVŠ. Zaviedli svoje vnútorné kontrolné mechanizmy na zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje študijné programy.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.