Hlas univerzít

Bratislava, 12. 6. 2019 Vo štvrtok 6. 6. 2019 sa v Bratislave konalo 89. zasadnutie SRK. Na zasadnutí si členovia SRK zvolili profesora Rudolfa Kropila, rektora Technickej univerzity vo Zvolene, za prezidenta SRK. Dvojročné funkčné obdobie nového prezidenta SRK začne plynúť dňa 22. 8. 2019, dovtedy bude plniť funkciu viceprezidenta SRK v súčasnom prezídiu, na čele ktorého stojí profesor Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave. Členovia SRK si ďalej zvolili dvoch viceprezidentov SRK, prvýkrát bola za členku prezídia zvolená žena - profesorka Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Ďalším viceprezidentom sa stal profesor Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Obom začalo plynúť dvojročné funkčné obdobie viceprezidenta dňom zvolenia. Viceprezidentom SRK je od júna 2018 tiež profesor Pavol Sovák, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Informácia o súčasnom prezídiu SRK je zverejnená na podstránke o štruktúre SRK (linka).

SRK na svojom 89. zasadnutí prijala zmeny v štatúte SRK. Znenie štatútu platného od 6. 6. 2019 je zvejnené na podstránke o SRK (linka). 

Na zasadnutí v Bratislave SRK vyjadrila nesúhlas so spôsobom prijatia novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. 5. 2019, keďže dodatočné ustanovenia rušiace obmedzenia mandátu akademických funkcionárov neboli konzultované s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou. SRK vyjadrila protest proti diskriminačným uzneseniam vo výzvach Výskumnej agentúry na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie zverejnenej 30. 5. 2019. SRK ďalej dodatočne vyjadrila nesúhlas s postupom Centra pre vedecko-technické informácie SR, ktoré začalo opätovne posudzovať už verifikované výstupy publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl evidované v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom období 2013. Takýto postup je podľa SRK retroaktívny a vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré uplynulo od evidencie, za nekorektný voči samotným autorom a vysokým školám.

Súvisiace dokumenty:

Za správnosť: Mária Čikešová

Autor fotografie: Tomáš Madeja (UNIBA)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.