Hlas univerzít

Dňa 4. decembra 2019 sa Slovenská rektorská konferencia (SRK) stretla pod vedením svojho prezidenta prof. Rudolfa Kropila  na 91. zasadaní na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem Návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 a návrhu metodiky rozpisu na rok 2020 prerokovali aj Návrh akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ).

SRK sa podrobne zaoberala Návrhom akreditačných štandardov SAAVŠ a vznesenými pripomienkami k nemu. Prijatiu stanoviska SRK k predloženému návrhu  predchádzala rozsiahla diskusia zúčastnených rektorov a svoje stanovisko Slovenská rektorská konferencia zverejnila v samostatnej tlačovej správe.

O Návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020 a návrhu metodiky rozpisu na rok 2020 informoval prítomných generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Jozef Jurkovič. SRK bude  návrh metodiky a návrh rozpisu dotácií pripomienkovať.

Prezident SRK Rudolf Kropil, za prítomnosti podpredsedu Študentskej rady vysokých škôl Antona Cvika, zopakoval výzvu SRK adresovanú ministerke školstva na zabezpečenie zostatku finančných prostriedkov vyčlenených na rekonštrukcie vysokoškolských internátov a vyzval generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl Jozefa Jurkoviča, aby finančné prostriedky vyčlenené na rekonštrukciu vysokoškolských internátov boli na vysoké školy prevedené do konca roka 2019.

Súvisiace informácie:

Ľubica Benková

Foto: Ľ. Balko, UKF

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.