Hlas univerzít

Dňa 28. októbra 2021 sa konalo 103. zasadnutie Slovenskej rektorskej konfrencie a to kombinovane (prezenčne na Univerzite Komenského v Bratislave a online). Prítomní členovia SRK prijali nasledujúce uznesenia:

Uznesenie č. 1

  1. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) principiálne nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách v predloženej podobe a žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby ju stiahol z medzirezortného pripomienkového konania a zásadne prepracoval podľa požiadaviek akademickej obce. Plánované reformy riadenia vysokých škôl v rámci Plánu obnovy a odolnosti môžu priniesť potrebné systémové zmeny, len ak sa vykonajú zodpovedne a v úzkej spolupráci so všetkými partnermi vrátane akademickej obce, ale pri dodržaní autonómie vysokých škôl.
  2. SRK považuje postup predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) pri príprave novely vysokoškolského zákona za porušenie partnerskej spolupráce, nakoľko nebola diskusia a ani závery z kontaktnej skupiny zaznamenané v akejkoľvek písomnej podobe a neboli ani použité vo finálnom návrhu novely predloženej do medzirezortného pripomienkového konania. Týmto postupom bola narušená nielen dôvera medzi obomi stranami, ale aj porušený zákon o vysokých školách, ktorý vyslovene uvádza, že minister z vlastného podnetu alebo na požiadanie niektorej reprezentácie vysokých škôl „prerokúva aj ďalšie návrhy a opatrenia, ktoré sa vysokých škôl významne dotýkajú.“ (§107 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.) SRK opakovane žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby akceptoval SRK ako jednu z reprezentácií vysokých škôl, diskutoval s ňou o predložených návrhoch s plnou vážnosťou situácii a postaveniu jej členov a tiež aby akceptoval názor SRK, ktorá reprezentuje akademickú obec a tak viedol rezort v participatívnom a demokratickom duchu.
  3. SRK sa obracia na predsedu vlády SR so žiadosťou o diskusiu s akademickou obcou a riešenie problémov spojených s reformou vysokého školstva.

Uznesenie č. 2

  1. SRK upozorňuje MŠVVaŠ SR, vládu SR a verejnosť, že práve prebieha na vysokých školách zásadná reforma pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie, pri ktorej sa vysoké školy viac otvárajú externému prostrediu a reflektujú potreby slovenskej spoločnosti. Zatiaľ nepoznáme dopady tohto procesu na sektor vysokých škôl, napriek tomu sa v procese menia pravidlá. A čo je ešte závažnejšie tento proces je sprevádzaný reštriktívnymi finančnými podmienkami. Navrhovaný pokles rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022 a tohtoročný pokles spolu v rozsahu viac ako 45 mil. eur ohrozuje nielen doterajšiu kvalitu poskytovaného vzdelávania, výskumu, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ale už aj samotnú existenciu verejných vysokých škôl.
  2. SRK upozorňuje aj na ďalšie finančné obmedzenia súvisiace s rastom cien energií, pohonných hmôt, infláciou. Negatívne dopady sa prejavia v rozpočtoch tých vysokých škôl, ktoré musia začať verejné obstarávania na dodávateľov energií v roku 2022.
  3. SRK žiada MŠVVaŠ SR o písomné predloženie návrhu metodiky financovania verejných vysokých škôl a návrhu rozpočtu na rok 2022 v čo najskoršom možnom termíne.

Uznesenie č. 3

  1. Pracovná skupina Slovenskej rektorskej konferencie pre novelizáciu zákona o vysokých školách kooptovala prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. za svojho člena. Ďalšími členmi pracovnej skupiny ostávajú v abecednom poradí: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., prof. PhDr. Egon Krak, ArtD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
  2. Členovia Slovenskej rektorskej konferencie môžu predložiť do 5. novembra 2021 (piatok) do 12.00 h svoje písomné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorý je predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní pod číslom LP/2021/596.
  3. Pripomienky členov SRK v rámci medzirezortného pripomienkového konania LP/2021/596 spracuje pracovná skupina SRK pre novelizáciu zákona o vysokých školách ako návrh stanoviska so zásadnými pripomienkami a predloží členom SRK.

V Bratislave 28. októbra 2021

Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK

Fotografia: SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.