Hlas univerzít

Predstavitelia slovenských univerzít a vysokých škôl sa stretli pod vedením prezidenta SRK Rudolfa Kropila  na 94. zasadaní 6. októbra 2020 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hlavnou témou rokovania bola reforma vysokoškolského prostredia a financovanie verejných vysokých škôl  v nasledujúcich rokoch. Zasadnutia sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, štátny tajomník MŠVVŠ SR Ľudovít Paulis, ako aj ďalší predstavitelia partnerských organizácií z akademického prostredia.  

Slovenská rektorská konferencia sa oboznámila s „Národným integrovaným reformným plánom“  a považuje ho v časti Vysoké školy za solídny základ verejnej diskusie. Mnohé myšlienky v tomto dokumente rektorky a rektori vnímajú pozitívne. SRK sa stotožňuje s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia vysokých škôl formou posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej samosprávy. SRK však zásadne nesúhlasí s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy. K návrhu Národného integrovaného reformného plánu členovia SRK jednomyseľne schválili vyhlásenie k zachovaniu akademickej samosprávy zaslané médiám 6. októbra 2020, dostupné na webovom sídle www.srk.sk. Prítomní predstavitelia partnerských organizácií RVŠ a OZPŠaV vyjadrili vyhláseniu SRK všeobecnú podporu.

SRK zobrala na vedomie informácie ministra  Branislava Gröhlinga o financovaní vysokých škôl zo štátneho rozpočtu na najbližšie tri roky. SRK predloží pripomienky  k písomnému návrhu metodiky pre rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021. V záujme rozvoja vysokých škôl SRK predpokladá navýšenie zdrojov v oblasti financovania vysokých škôl. SRK súčasne upozornila na rozpor plánovaného objemu financií v „Národnom integrovanom reformnom pláne“ a avizovaným kráteniam rozpočtu pre roky 2021 - 2023. SRK bola informovaná o zámere ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu reformovať financovanie vysokých škôl zavedením výkonnostných zmlúv.

SRK informovala ministra o aktuálnom priebehu výučby na vysokých školách v Slovenskej republike. Pandémia má rozdielny priebeh v jednotlivých regiónoch. Vzhľadom na autonómiu a samosprávnu pôsobnosť vysokých škôl, ako aj rozdielny obsah a podmienky samotného štúdia, vysoké školy pristupujú k prechodu na kombinovanú alebo dištančnú (online) metódu štúdia individuálne. Je na posúdení vedenia jednotlivých vysokých škôl, ako dokážu v súčasnej situácii zabezpečiť chod vysokých škôl. SRK rešpektuje rozhodnutia vedení vysokých škôl. V súčasnej situácii vyzývame k  vzájomnému informovaniu sa o príkladoch dobrej praxe medzi slovenskými vysokými školami.

Na zasadnutí v Banskej Bystrici členovia SRK zvolili Ferdinanda Daňa, rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, za viceprezidenta SRK.

Ľubica Benková

Fotogaléria

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.