Hlas univerzít

Dňa 11. 10. 2018. sa na Prešovskej univerzite v Prešove konalo zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK"), 85. zasadnutie SRK, 15. zasadnutie pléna Inštitútu SRK a Slovensko-maďarské rektorské fórum. Program vedenia SRK pokračoval v piatok 12. 10. 2018 rokovaním s predsedníctvom Rady vysokých škôl SR a predsedníctvom Študentskej rady vysokých škôl.

Prezídium SRK prijalo uznesenie, v ktorom žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“), aby urýchlene vyriešilo nepriaznivé podmienky cudzincov z tzv. tretích krajín, ktorí prichádzajú na Slovensko na študijné, prednáškové, výskumné/umelecké pobyty na vysoké školy na základe štipendijných programov schválených vládou SR, resp. na základe medzinárodných vládnych zmlúv. SRK spolu so SAIA navrhli zjednodušiť administratívny proces v súvislosti s pobytom štipendistov udeľovaním národných víz na celú dĺžku ich pobytu. Prezídium ďalej žiada MŠVVaŠ SR predložiť v dostatočnom časovom predstihu návrh rozpisu štátnej dotácie na verejné vysoké školy na rok 2019 a návrh metodiky rozpisu dotácie na rok 2019 pred 86. zasadnutím SRK, ktoré sa bude konať 6. – 7. 12. 2018 v Liptovskom Mikuláši.

SRK na svojom 85. zasadnutí okrem iného prijalo stanoviská k zákonom o vysokom školstve (stiahnuť TU), k zabezpečeniu prístupu k elektronickým informačným zdrojom pre vysoké školy (stiahnuť TU), ako aj spoločné stanoviská s partnerskými rektorskými konferenciami.

Rektorky a rektori v osobitnom uznesení vyjadrili nesúhlas s metodologickou koncepciou a koordináciou procesov zo strany MŠVVaŠ SR pri príprave návrhu novej Sústavy študijných odborov („ŠO“). SRK očakávala predloženie dôvodovej správy k prvému návrhu revízie Sústavy ŠO. V súčasnosti SRK požaduje bezodkladné predloženie vyhodnotenia všetkých pripomienok vysokých škôl zaslaných MŠVVaŠ SR, dôvodovej správy k návrhu revízie vrátane vysvetlenia budúcej aplikačnej praxe. SRK žiada MŠVVaŠ SR vytvoriť reprezentáciám vysokých škôl adekvátny časový priestor pre splnenie zákonnej možnosti vyjadrovať sa k predkladaným legislatívnym zmenám.

SRK ďalej na rokovaní vyjadrila súhlas s návrhom ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. za podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.

Slovensko-maďarské retkorské fórum bolo historicky prvým stretnutím rektorov slovenských a maďarských univerzít. Cieľom podujatia bolo zefektívnenie spolupráce a zlepšenie informovanosti z obidvoch vysokoškolských sektorov. Podujatie bolo zavŕšené prijatím spoločného vyhlásenia, ktoré podpísali prezidenti oboch rektorských konferencií (stiahnuť TU).

Slovensko-maďarské rektorské fórum 2018tlačová správa 

Fotogaléria

Spracovala: Mária Čikešová

Autor fotografie: František Franko, UNIPO

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.