Hlas univerzít

20. júna 2023 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 110. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré viedol prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Išlo o volebné zasadnutie SRK, na ktorom boli volení prezident SRK a traja viceprezidenti SRK. Z odborných tém členovia SRK rokovali o uzatváraní výkonnostných zmlúv a o financovaní výkonnostných merateľných ukazovateľov nad rámec dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy.

Členovia SRK na 110. zasadnutí zvolili doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, za prezidenta SRK na funkčné obdobie od 22. augusta 2023 do 21. augusta 2025. Pre menovaného pôjde o prvé funkčné obdobie vo funkcii prezidenta SRK. 

Za viceprezidentov SRK boli zvolení Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene, Dr. h. c. prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., rektor Vysokej školy DTI a Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Viceprezidentom SRK je od marca 2023 aj prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Prítomní členovia SRK prijali uznesenie, v ktorom žiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzatvoriť výkonnostné zmluvy so všetkými verejnými vysokými školami v rovnakom termíne až po ukončení diskusií na jednotlivých vysokých školách a po schválení metodiky na rozpis dotácie na verejné vysoké školy a schválení rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2024. V súvislosti s implementáciou výkonnostných zmlúv SRK žiada vládu SR účelovo navyšovať každoročne rozpočet verejných vysokých škôl na roky 2024 – 2026 o 10 % na pokrytie nákladov na realizáciu dohodnutých merateľných výkonnostných ukazovateľov, ako to odporúčalo OECD a uvádza sa v Pláne obnovy a odolnosti. 

 SRK ďalej apeluje na vládu SR, aby v súlade so svojimi prioritami a programovým vyhlásením, začlenila vysoké školstvo do „komplexného materiálu na verejnú diskusiu o dlhodobých výdavkových prioritách Slovenska“. Vysoké školy zosúladili svoje študijné programy a procesy zabezpečovania kvality so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ich súčasťou je zosúladenie s potrebami trhu práce. Slovenská republika musí zvýšiť financovanie vysokých škôl zo štátneho rozpočtu minimálne na úroveň priemeru EÚ v najbližšom období. Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2022 potvrdilo, že verejné vysoké školy robia vedu aj na svetovej úrovni. Ich financovanie však zaostáva za európskym priemerom. Vysoké školy potrebujú investície aj do infraštruktúry, aby boli dostatočne príťažlivé pre slovenských a zahraničných študentov. 

Na zasadnutí sa prezident SRK v mene členov rozlúčil s rektormi, ktorým končí v priebehu leta ich funkčné obdobie a teda aj členstvo v SRK, poďakoval sa im za spoluprácu a zaželal im veľa úspechov v pracovnom ako aj v súkromnom živote. Poďakovanie adresoval rektorke doc. Márii Heinzovej, ArtD. z Vysokej školy múzických umení v Bratislave, rektorom prof. PaedDr. Renému Bílikovi z Trnavskej univerzity v Trnave, prof. RNDr. Pavlovi Sovákovi, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Dr. h. c. prof. Ing. Stanislavovi Kmeťovi, DrSc. z Technickej univerzity v Košiciach.
 
Prezident SRK zároveň poďakoval za spoluprácu rektorovi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Liborovi Vozárovi, CSc., ktorému 24. júna 2023 skončí druhé funkčné obdobie viceprezidenta SRK.

Fotografia: Miroslav Rusnák, TUZVO

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.