Hlas univerzít

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli na 81. zasadnutí 24. apríla 2017 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, aby rokovali okrem iného o autorskom návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko", návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Všetky tri návrhy sú aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

SRK prijala k predloženým návrhom nasledujúce stanoviská:

Na zasadnutí v Bratislave bola ďalej schválená výročná správa za rok 2016 (pdf. verzia), ale aj plán činnosti na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2017. 

Prezident SRK zaslal informáciu o rokovaní a o prijatých stanoviskách tlačovým agentúram. Tlačová správa prezidenta SRK je dostupná na webovom sídle SRK v časti tlačové správy. Fotogaléria z rokovania je dostupná v časti fotogaléria.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.