Hlas univerzít

Liptovský Mikuláš, 7. 12. 2018. Rektorky a rektori vysokých škôl sa stretli na svojom 86. zasadnutí na pôde Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Zasadnutie viedol prezident SRK profesor Marek Šmid. 

Hlavnými témami rokovania SRK a neskôr diskusie s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu p. Martinou Lubyovou bola prebiehajúca revízia Sústavy študijných odborov ("ŠO") a nominácie odborníkov, ktorí budú písať nové opisy ŠO, návrh metodiky rozpisu dotácií na rok 2019 a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 a novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktorou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje odoberanie vysokoškolských titulov.

SRK okrem iného vyjadrila podporu návrhu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028, ktoré by mala schváliť vláda SR. Taktiež sa rokovalo o výzvach na dlhodobý strategický výskum a SRK požiadala ministerku predĺžiť uzávierku výzvy do 15. 2. 2019 vzhľadom na viaceré technické problémy pri zostavovaní riešiteľských konzorcií.

SRK na rokovaní v Liptovskom Mikuláši hlasovala o svojom nominantovi na člena výberovej komisie na predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo ("agentúra"), ktorým bude viceprezident SRK profesor Pavol Sovák. SRK sa dohodla na svojom postupe pri predkladaní nominácie na dvoch členov výkonnej rady agentúry. Návrhy musí SRK predložiť ministerke do 1. 2. 2019. 

Súvisiace informácie:

SRK v médiách: Teraz.sk (7. 12. 2018), Sme (7. 12. 2018), Denník N (11. 12. 2018),

Autor: Mária Čikešová

Autor fotografie: Ing. Danuša Spilá, AOS

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.