Hlas univerzít

25. a 26. apríla 2019 sa v Košiciach konalo Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvoreno prístupe a v poradí už 88. zasadnutie SRK. Otvorenú vedu/vedu 2.0 a otvorený prístup treba vnímať ako príležitosť spojenú s trendom zverejňovať výstupy vedy v digitálnom prostredí. Zverejňovanie vo formáte otvoreného prístupu je už teraz povinnosťou pri čerpaní zdrojov z rámcového programu EÚ Horizon a bude aplikvoané aj v budúcom rámcovom programe Horizon Europe. Vedenia vysokých škôl by mali tejto téme venovať náležitú pozornosť a mali by prijímať organizačné opatrenia na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu. Osobitnú pozornosť treba venovať výchove mladých výskumníkov a študentov k osvojeniu si nových postupov pri publikovaní. Kolokvium viedol viceprezident SRK a rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Prezentácie, ktoré odzneli na kolokviu, zhrnutie a odporúčania sú verejne dostupné TU.

Členovia SRK sa na svojom 88. zasadnutí v Košiciach venovali spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl a zapojeniu do informačnej kampane #tentorazidemvolit, legislatívnemu rámcu pôsobenia vysokých škôl, s veľvyslancom Františkom Kašickým diskutovali o grantoch finančného mechanizmu EHP a atď. SRK tiež prijala uznesenie, v ktorom vyjadrila zásadný nesúhlas s presunom finančných zdrojov z Operačného programu Výskum a inovácie z prioritnej osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií do prioritnej osi 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

SRK schválila zmeny v štatúte SRK, ktoré sú platné od 27. apríla 2019.

Súvisiace linky:

Spracovala: M. Čikešová

Autor fotografie: Žofia Hnátová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.