Hlas univerzít

V dňoch 27. - 28. septembra 2018 sa v Bruseli konalo výjazdové zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK"). Rektorka a rektori slovenských vysokých škôl boli počas neho oboznámení a mali možnosť diskutovať o súčasných európskych politikách, procesoch a nástrojoch vo vysokoškolskom a vedecko-výskumnom sektore. Taktiež sa stretli s predstaviteľmi Stáleho zastúpenia SR pri EK, s ktorými hovorili o slovenských špecifikách a podmienkach vysokých škôl. 

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič vo svojom príhovore k účastníkom zdôraznil dôležitosť zapojenia sa nielen do štrukturálnych fondov, ale aj do európskych programov na podporu rastu a zamestnanosti.

Prezentácie a diskusie so zástupcami Európskej komisie a jednotlivých generálnych riaditeľstiev sa sústredili na problematiku vedy a výskumu, vzdelávania a štrukturálnych fondov. Rektorov zaujímalo využívanie európskych programov, ako je Horizon 2020, ale aj nastavenie budúceho 9. rámcového programu pre výskum a inovácie Horizon Europe. Slovenské vysoké školy majú v súčasnosti možnosť využiť špecifické programy zamerané na podporu výskumných inštitúcií z krajín EÚ13 ako Teaming, Twinning, ERA chairs a Widening Fellowships, ktoré môžu podporiť ich excelentnosť. Výzvou pre slovenské vysoké školstvo bude zavedenie politík otvoreného prístupu a otvorenej vedy, ktoré sú však podmienené legislatívnymi zmenami a navýšením zdrojov. Otvorený prístup k publikovaniu je podľa SRK v našich podmienkach nerealizovateľný bez ďalších dodatočných finančných zdrojov. Zároveň tieto politiky musia byť aplikované aj v národných programoch.

Ďalšou výzvou pre slovenskú akademickú obec je iniciatíva Európske univerzitné siete, ktorá bude podporovať aliancie univerzít z európskych a národných zdrojov. SRK si uvedomuje dôležitosť zapojenia slovenských univerzít do iniciatívy, preto o nej informuje členov. Viaceré slovenské univerzity už podnikajú konkrétne kroky ešte pred zverejnením výzvy. Iniciatívu však v národných podmienkach bude sprevádzať mimoriadna zložitosť. Možnosť účasti bude však podmienená aj doterajším financovaním vysokoškolskej vedy a vzdelávania. 

Sprievodné dokumenty a prezentácie:

Fotogaléria

Podujatie organizačne zabezpečili: Zastúpenie EK v SR, EK, Stále zastúpenie SR pri EÚ a SRK. Výjazdové zasadnutie sa konalo vďaka finančnej podpore EK.

Autor: Mária Čikešová

Fotografia: EK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.