Hlas univerzít
 1. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky („MŠVVaŠ SR“) o zvýšenie úrovne financovania vysokoškolského vzdelávania a vedy, sociálnej podpory študentov vysokých škôl v roku 2023 oproti súčasnému roku. Navýšenie však zatiaľ kryje len potreby valorizácie platov zamestnancov vysokých škôl a čiastočne inflácie.
 2. SRK dlhodobo žiada každoročné navýšenie investícií zo štátneho rozpočtu na vysoké školy o minimálne 60 miliónov eur mimo prostriedkov EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie platových taríf a doplatenia minimálnej mzdy. SRK konštatuje, že bez navýšenia finančných prostriedkov - nielen na prežitie, ale aj skutočný rozvoj, sa vláde nepodarí dosiahnuť cieľ programového vyhlásenia o konkurencieschopnom vysokom školstve v európskom kontexte.
 3. SRK k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2023 predkladá nasledujúce pripomienky:
  3.1. MŠVVaŠ SR opätovne mení podmienky financovania vysokých škôl napriek neukončenému periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. SRK žiada, aby v záujme stability, objektívnosti a transparentnosti financovania vysokých škôl ministerstvo implementovalo do metodiky až konečné výsledky hodnotenia. Do tej doby SRK žiada zachovať doterajšiu metodiku prerozdeľovania prevádzkových prostriedkov v podprograme pre výskum a vývoj.
  3.2. SRK žiada, aby boli excelentné pracoviská podporované z dodatočných prostriedkov nad rámec dotácie pre verejné vysoké školy alebo priamo bola pre ne vytvorená samostatná kapitola v štátnom rozpočte.
  3.3. Zároveň SRK žiada upraviť metodiku výpočtu identifikácie excelentných pracovísk a určovania výšky príslušnej dotácie tak, aby nedochádzalo k diskriminácii pracovísk s menším počtom zamestnancov a vysokou intenzitou výskumnej činnosti a ani k skokovým zmenám. SRK upozorňuje na komplikovanú a neprehľadnú metodiku rozdelenia prostriedkov pre excelentné pracoviská, navyše s chybami v implementácii. Nedostatkom je aj započítanie tých istých výstupov (vybrané publikácie a zahraničné granty) dvakrát v tom istom podprograme.
  3.4. SRK upozorňuje, že navýšenie z dôvodu inflácie je v metodike stále nízke a nereflektuje zvyšovanie cien všetkých energií, finančných nárokov na akreditačné procesy, finančných zdrojov potrebných na procesy verejného obstarávania a cien poplatkov za odpady.
  3.5. SRK žiada v nadväznosti na zvyšovanie cien vstupov prehodnotiť príspevok na stravovanie študentov min o 25 – 30 % (min na 1,75 eur).
  3.6. SRK žiada MŠVVaŠ SR, aby každoročne nemenilo metodiku, ale aby vysokým školám poskytlo stabilitu finančných podmienok pre plánovanie a rozvoj na obdobie troch rokov.
  3.7. SRK odporúča MŠVVaŠ SR zaviesť v metodike rovnomerné hodnotiace obdobia pri výkonových parametroch v záujme stabilizácie finančných podmienok.
 4. K návrhu metodiky a k rozpisu dotácie predložili vysoké školy ďalšie konkrétne pripomienky a žiadosti o úpravu vstupných údajov. Tieto predkladáme ako súčasť vyjadrenia SRK v osobitnej prílohe.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.