Hlas univerzít

Konferencia Vysoké školy a spoločnosť – od dialógu k spoločným cieľom, ktorá sa konala 5. októbra 2023, potvrdila dôležitosť diskusie na posilnenie vzájomnej dôvery. Účastníci konferencie predstavili svoje očakávania, tlmočili svoje postrehy a podnety k fungovaniu vysokých škôl, zástupcovia vysokých škôl prezentovali príklady implementácie zmien v ich riadení, ako aj akademickej integrity a etiky. Podľa viacerých reprezentatívnych prieskumov patria vysoké školy k najdôveryhodnejším inštitúciám v spoločnosti, napriek tomu sa vo verejnom diskurze objavujú na ich adresu skôr nedôvera, dehonestácia a negatívne vyjadrenia. Rektorky a rektori sa účasťou na verejnej diskusii usilujú posilniť dôveru spoločnosti vo vysoké školy. Ako ukázala konferencia, spoločným cieľom všetkých prítomných partnerov je udržateľný rozvoj a kultúra kvality na vysokých školách.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo spoločne so Slovenskou rektorskou konferenciou na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konferenciu Vysoké školy a spoločnosť – od dialógu k spoločným cieľom, ktorú viedol minister Daniel Bútora. Prezident SRK Vladimír Hiadlovský predstavil prítomným koncept „štíhleho riadenia“ spojeného aj so zmenami organizačnej štruktúry vysokej školy. Tieto posilňujú centralizovaný manažment s rešpektovaním akademických práv a slobôd.

Vladimír Hiadlovský, hovorí: „Efektívne riadenie vysokej školy nie je len o znižovaní počtu zamestnancov. Ide skôr o dosiahnutie plynulého chodu menším počtom zamestnancov, orgánov a procesov. Teda je potrebné eliminovať opakujúce sa, dubiózne alebo zdĺhavé procesy a štruktúry. Súčasná vysokoškolská legislatíva otvorila dvere na vysokých školách efektívnemu štíhlemu riadeniu, keďže majú možnosť nastaviť si vnútorné usporiadanie. Avšak v mnohých oblastiach sa zachovali mechanizmy, ktoré sú opakom štíhleho riadenia“.

Na konferencii vystúpila rektorka Bohunka Koklesová, ktorá predstavila príklad budovania bezpečného prostredia v širšom kontexte na vysokej škole implementujúcim akademickú integritu a etiku. Bohunka Koklesová na záver zdôraznila, že pri uplatňovaní etických princípov v akademickom prostredí „je dôležité myslieť na školu, študentov, štúdium a až ako posledné na Vaše osobné ego.“

Partneri sektora hovorili v diskusných paneloch o očakávaniach spoločnosti od vysokých škôl a spoločenskej objednávke, pomenovali konkrétne príklady pozitívnych zmien a dosiahnutých úspechov. V príspevkoch vždy zdôrazňovali potrebu vzájomnej dôvery. Z pohľadu partnerov by sa vysoké školy mali vo väčšej miere orientovať na interdisciplinaritu. Pre rozvoj spoločnosti je tiež potrebné podporovať nielen technické a prírodovedné odbory, ale aj spoločenskovedné a humanitné odbory a umenie. V oboch panelových diskusiách vystúpili aj súčasní a bývalí členovia SRK Katarína Slobodová-Nováková, René Bílik a Pavol Sovák. Katarína Slobodová-Nováková apelovala na posilňovanie vedeckej gramotnosti v spoločnosti. René Bílik zdôraznil, že vysoké školy nevychovávajú absolventov výhradne pre konkrétnych zamestnávateľov, ale že vysokoškolské vzdelávanie má širší rozmer. Pavol Sovák zdôraznil potrebu podporovať kvalitné spoločenskovedné a humanitné odbory, bez ktorých nebude možné reagovať na globálne výzvy.

Cieľom organizátorov konferencie bolo spojiť partnerov – vládu a ministerstvá, vysoké školy a zamestnávateľov. Všetci prítomní sa zhodli, že vysoké školy sú kľúčové pre hospodársky rast Slovenska a podporili zámer pokračovať v spoločnom otvorenom dialógu.

Súvisiace informácie: 

Fotografia: SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.