Hlas univerzít

V apríli 2024 sa konalo niekoľko podujatí Európskej asociácie univerzít (EUA), ktoré hostila Univerzita vo Swansea (Veľká Británia). Slovenskú rektorskú konferenciu na podujatiach zastupovali prezident SRK - doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a generálna sekretárka - Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

Výbor EUA sa zameral na tzv. hot topics a to na prípravu budúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (tzv. FP10, aktuality SRK "Vízia EUA o 10. rámcovom programe EÚ" a "10. kľúčových odporúčaní EUA pre návrh 10. rámcového programu EÚ"), na prípravu vyjadrenia k iniciatíve Európske univerzity (EUI), ktorá sa dostala do novej fázy prípravou Európskych diplomov a ďalších nástrojov. Aktuálne prebieha verejná konzultácia o možnosti financovať EÚ výskum s dvojakým použitím. EK zverejnila tzv. „Economic security package“, ktorého súčasťou je návrh na zlepšenie bezpečnosti výskumu (aktualita SRK "Opatrenia EK na zvýšenie bezpečnosti výskumu"), ako aj bielu knihu týkajúcu sa výskumu financovaného z EÚ programov s dvojakým použitím. Do konca apríla EK zisťuje formou verejnej konzultácie podporu medzi tromi navrhovanými modelmi podpory obrany a výskumu. EUA upozorňuje na dopady modelov na napr. dostupnosť FP, zdieľanie dát, otvorenú vedu, kariérny rast, hodnotenie výskumu a výskumníkov, samotnú administratívu a účasť tretích krajín. Je zrejmé, že zmeny v FP10 budú mať dopad aj na objem financií dostupných pre vysoké školy.

Na medzinárodnej úrovni vrcholí príprava bolonskej ministerskej konferencie, ktorá sa bude konať koncom mája v Tirane (návrh komuniké je zverejnený na webovom sídle EHEA). EUA v tejto súvislosti pripravuje sedemdielny webinár, ktorý bude prebiehať od 29. 9. do 1.12. 2024 (odkaz) a záznamy budú neskôr zverejnené na EUA YouTube kanáli.

Z vnútornej agendy sa EUA pripravuje na nadchádzajúce voľby troch členov rady EUA, ktoré sa budú konať v roku 2025. Výber kandidátov je v právomoci tzv. nominačného výboru, ktorého zloženie a kompetencie sú práve predmetom diskusie a následného prijatia. Výbor podporil pokračovanie pracovnej skupiny zriadenej za účelom podpory ukrajinských univerzít a akademikov, ktorej zloženie sa bude revidovať.

Na zasadnutí generálnych sekretárov sa diskutovalo okrem iného aj o aktuálnom vývoji v iniciatíve Európske univerzity, o digitalizácii a o otázke bezpečnosti poznatkov, výskumu a strategickej autonómii v sektore vysokých škôl a vedy a výskumu. EK vydala odporúčanie o zvýšení bezpečnosti výskumu (aktualita SRK "Opatrenia Európskej komisie na zvýšenie bezpečnosti výskumu"), ktoré zdôrazňuje samosprávu sektora v súlade s akademickou slobodou a inštitucionálnou autonómiou. Vysoké školy sú zodpovedné za svoju medzinárodnú spoluprácu, ale verejné orgány by mali poskytovať adekvátnu podporu a usmernenia. Novou témou, ktorou sa bude EUA zaoberať v nasledujúcom období je interoperabilita. Táto súvisí s prípravou EÚ rámca pre verejné služby, ktorý bude zahŕňať spoločný systém pre elektronické preukazy totožnosti, elektronické verzie dokumentov ako pasy, vodičské preukazy a doklady o vzdelaní. Implementácia na úrovni vysokých škôl už prebieha prostredníctvom rôznych pilotných projektov, ale aj v rámci EUI. GR EAC plánuje predstaviť rámec interoperability pre vysokoškolské vzdelávanie začiatkom roka 2025.
 
Na valnom zhromaždení EUA bola schválená vyročná správa 2023, ako aj výška členských príspevkov v EUA. 
 
Úvod konferencie EUA sa venoval téme líderstvo (riadenie/vedenie vysokej školy) a integrita. Rozhodnutia, ktoré lídri vysokých škôl robia, odrážajú ich víziu a princípy. Integrita vedenia odráža konzistentnosť medzi myšlienkami a správaním sa. Lídri vysokých škôl by mali spájať svoje poslanie s princípmi a hodnotami, ale aj spoločenskou víziou. Digitálna suverenita bola témou panelovej diskusie, na ktorej sa ukázalo, že univerzity z rôznych kútov Európy čelia rovnakým problémom vyplývajúcim z digitálneho prechodu. Vysoké školy všeobecne nemajú zdroje na nezávislý rozvoj kompletnej digitálnej infraštruktúry, ktorú potrebujú a teda ani digitálnu suverenitu. Rozvoj vzdelávacích technológií preto riadi trh a externé prostredie, ktoré má tiež záujem kontrolovať dáta. Kybernetická bezpečnosť vysokých škôl je preto vecou riadenia rizík. Vysoké školy by mali chrániť najmä kľúčové systémy - základné digitálne služby. Integrita vo vzdelávaní síce nie je nová téma. Plenárne zasadnutie sa venovalo krokom/nástrojom, ktorými môžu vysoké školy zabezpečiť skutočnú integritu vo vzdelávaní a vyučovaní. Hovorilo sa o kultúre integrity, ktorá môže prispieť k podpore akademickej slobody, autonómie a kolegiality, ako aj o boji proti nekalým praktikám a podvodom v akademickom prostredí. Záver konferencie patril akademickej kariére. EUA dlhodobo presadzuje holistický prístup, ktorý umožní rozpoznať a hodnotiť rozmanitý úspech, kvalitu a zručnosti talentov v akadémii. Hodnotenie akademickej kariéry sa týka výskumníkov počas celého pracovného cyklu a EUA odporúča zasadiť hodnotenie do správneho kontextu, so správnymi kritériami, namiesto „jedného hodnotenia pre všetkých“. Posledné roky priniesli pokrok k vyváženejšiemu a transparentnejšiemu hodnoteniu napr. prostredníctvom Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) a zvýšenú pozornosť lepšiemu odmeňovaniu a uznávaniu výučby na inštitucionálnej a národnej úrovni.
 
Text a foto: Mária Čikešová
 
 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.