Hlas univerzít

26. januára 2024 sa konalo zasadnutie výboru Európskej asociácie univerzít, na ktorom Slovenskú rektorskú koferenciu zastupovala generálna sekretárka Mária Čikešová. Výbor EUA sa sústredil na dve kľúčové aktivity a to na revíziu svojho politického stanoviska k iniciatíve Európske univerzity (2020) a na projekt UniFE.

EUI agenda je revidovaná aj na európskej úrovni. V kontexte kreovania Európskeho vzdelávacieho priestoru (#EEA) plánuje Európska komisia tento rok pripraviť a zverejniť oznámenie, ktoré má umožniť udeľovanie spoločných európskych diplomov. V súčasnosti prebieha rozsiahly proces konzultácií nielen o spoločných európskych diplomoch, ale aj o štatúte európskych univerzít. Do 6. februára 2024 zbiera Európska komisia dôkazy v rámci jej 2024 Higher Education Package (výzva na predloženie dôkazov). Táto problematika je tiež prepojená, teda je otvorená možnosť sa vyjadriť, aj k procesom zabezpečovania kvality, ktoré umožnia zakladanie spoločných európskych diplomov a ku kariére vo vysokom školstve (rovnocenné hodnotenie vzdelávacích a výskumných aktivít akademikov, to je prepojené na ďalší proces rozbehnutý v EÚ - reformu hodnotenia výskumu a výskumníkov). Ako riešenie nízkeho počtu spoločných študijných programov, aj v rámci aliancií Európskych univerzít, Komisia navrhuje zaviesť spoločné európske kritériá. Kritériá majú zohľadňovať nadnárodné a inovačné charakteristiky spoločných študijných programov. Na základe týchto európskych kritérií by členské štáty a vysoké školy mali možnosť udeľovať spoločné európske diplomy, ktoré by existovali popri národných diplomoch. 

Okrem zbierania dôkazov sú v súčasnosti v rámci programu Erasmus+ otvorené výzvy pre existujúce aliancie na vytvorenie Community of Practice na výmenu skúseností a osvedčených postupov (uzávierka: 6. februára 2024) a pre ministerstvá a verejné orgány členských štátov na politické experimentovanie a reformy s cieľom vytvoriť podpornú reguláciu a finančný rámec pre aliancie (uzávierka: 4. júna 2024).

EUA predložila v rámci projektu UniFE dva dokumenty a to EUA policy input ‘A renewed social contract for Europe and its universities’ (SVK preklad) a s tým súvisiaci dokument foresight report ‘What if? - Exploring possible futures of transnational cooperation for Europe’s universities’: V EUA policy input je sformulovaných osem kľúčových odkazov pre nové vedenie Európskej komisie, poslancov Európskeho parlamentu a vedenia členských štátov v Rade EÚ. EUA chce nimi ukázať, ako môžu vysoké školy a tvorcovia politík spolupracovať na formovaní silnej, otvorenej a odolnej Európy po európskych voľbách (VI. 2024). Odkazy akademickej obce:

  1.  Posilniť mnohostranný rámec spolupráce;
  2. Zvýšiť účinnosť európskeho systému viacúrovňového riadenia;
  3. Zaviesť „univerzitnú previerku“ pred vypracovaním právnych predpisov EÚ;
  4. Rozpočet pre ambiciózne vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie;
  5. Podporovať globálnu úlohu univerzít ako zodpovedných staviteľov mostov a sprostredkovateľov vedomostí;
  6. Presadzovať základné hodnoty inštitucionálnej autonómie a akademickej slobody;
  7. Rozvíjať fyzickú a virtuálnu infraštruktúru;
  8. Vyčleniť financovanie na rozvoj vedenia univerzít.

Prognostická správa (foresight report) je určená vedeniu univerzít a tvorcom vysokoškolských stratégií. Analyzuje externé hnacie sily zmien v šiestich dimenziách a načrtáva možnú budúcnosť nadnárodnej spolupráce vysokých škôl s partnermi v Európe aj mimo nej. EUA pozýva svojich členov zdieľať dokumenty a informovať o výstupoch partnerov a tvorcov politík.

V ďalších bodoch rokovania EUA informovala o začiatku prípravy pozície k budúcemu 10. rámcovému programu EÚ pre výskum, ako aj k pokračovaniu zberu údajov o pomoci ukrajinskéhmu vysokoškolskému sektoru v rámci iniciatívy #HE4UA prostredníctvom dotazníka

Výbor EUA sa ďalej venoval vnútornej agende súvisiacej s jej strategickým plánom (revízia) ´Europe’s Universities Shaping the Future´ (2020) a operačným plánom na rok 2024, ako aj štandardným bodom zasadnutia.

Súvisiace informácie:

MC

Ilustračné foto: SRK

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.