Hlas univerzít

V týchto dňoch si prof. Ing. Robert Redhammer, CSc., bývalý viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, pripomína svoje okrúhle životné jubileum.

Profesor Robert Redhammer sa počas vysokoškolského pôsobenia odborne venoval výskumu v oblasti elektroniky, molekulárnej epitaxie, vákuovej vedy a techniky, počítačových simulácií/výpočtov na svojej domovskej Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave), na ktorej získal aj najvyšší vedecko-pedagogický titul profesora. Publikoval vyše 60 vedeckých prác a podieľal sa na viacerých výskumných projektoch. Profesor Robert Redhammer bol rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od roku 2011 do roku 2019. Predtým pôsobil na svojej alma mater vo viacerých akademických a manažérskych funkciách vrátane funkcie prorektora pre vedu a techniku, konateľa obchodnej spoločnosti STU Scientific, s. r. o., prodekana pre výskum a vývoj, doktorandské štúdium a informačné technológie. Robert Redhammer bol aktívny v oblasti networkingu výskumu na Slovensku. Bol členom poradného zboru vlády SR pre výskum a inovácie, členom prezídia Agentúry pre výskum a vývoj SR. Je predsedom správnej rady Slovenskej akademickej a informačnej agentúry – SAIA, prezidentom Slovenskej vákuovej spoločnosti, člena Medzinárodnej únie pre vákuovú vedu a technológiu – IUVSTA. Od roku 2019 je Robert Redhammer predsedom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. V rokoch 2018 až 2019 bol viceprezidentom Slovenskej rektorskej konferencie.

Za svoje činorodé aktivity bol viackrát ocenený. V roku 2013 získal Robert Redhammer ocenenie Slovenskej akadémie vied Nummum Academiae Memorialem Tribut a v roku 2016 mu Obuda University v Budapešti udelila čestný titul Profesor Honoris Causa.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. zaslal prof. Ing. Robertovi Redhammerovi, CSc., pri príležitosti jeho životného jubilea blahoprajný list, v ktorom mu v mene SRK poďakoval za jeho doterajšie aktivity v rámci vysokého školstva a zaželal mu pevné zdravie a veľa tvorivých síl.

Fotografia: archív SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.