Hlas univerzít

Európska rada pre výskum (ERC) zaviedla formulár žiadosti o grant, ktorý výskumným pracovníkom na všetkých profesijných dráhach poskytuje spravodlivú príležitosť preukázať svoju excelentnosť.

Predsedníčka ERC Maria Leptin predstavila, akým spôsobom chce Vedecká rada ERC zabrániť obavám “že súčasné systémy hodnotenia výskumu často používajú nevhodné a úzke metódy na hodnotenie kvality, výkonu a vplyvu výskumu a výskumníkov“.

Európska komisia odštartovala celoeurópsku diskusiu o reforme hodnotenia výskumu už v roku 2022. Jej výsledkom sú opatrenia, ktorých cieľom je zvýrazniť kvalitatívnu povahu hodnotení ERC s primárnym zameraním na navrhovaný výskumný projekt.

Prvou zmenou je odstránenie popisu požadovaných „profilov“ hlavných riešiteľov, ktoré boli uvedené v ročnom pracovnom programe ERC. Rada pre výskum sa zhodla, že kvantitatívne metriky treba používať zodpovedne. Cieľom je zamerať sa na vedecký obsah úspechov výskumníka a zdržať sa používania náhradných meradiel kvality výstupov výskumu.

Druhá zmena sa dotkla formuláru žiadosti o financovanie ERC. Šablóny životopisov a záznamov sú skombinované a zjednodušené a uchádzači môžu pridať krátke popisy na vysvetlenie poskytnutých informácií týkajúcich sa nasledovných častí:

  • Osobné údaje - táto časť obsahuje iba osobné údaje, vzdelanie a kľúčové kvalifikácie uchádzača (aktuálne /predchádzajúce pozície);
  • Výsledky výskumu a vzájomné uznanie - pre výsledky výskumu je počet príkladov obmedzený na desať (s ohľadom na novšie). Typ výstupu výskumu je zámerne ponechaný otvorený, dôležitá je relevantnosť v oblasti výskumu žiadateľa a očakávaný progres. Uchádzači majú možnosť poskytnúť dôkazy o svojej schopnosti vykonávať náročný a originálny výskum;
  • Ďalšie informácie - v tejto časti môže žiadateľ poskytnúť informácie o prestávkach v kariére, rôznych životných udalostiach ovplyvňujúcich jeho kariéru.

Rada pre výskum ERC sa okrem toho rozhodla pri hodnotení viac orientovať na samotný návrh projektu ako na doterajšie úspechy žiadateľa. V popredí stojí stále jediné kritérium a to vedecká excelentnosť. V prípade ERC sa návrhy projektov stále posudzujú na základe excelentnosti v kreativite, originalite a potenciálu pre významný pokrok vo vedomostiach.

ERC bude dôkladne monitorovať zmeny v spôsobe hodnotenia žiadateľov a pokračovať v diskusiách o prepracovaní procesu hodnotenia. Z predloženého dokumentu jednoznačne vyplýva, že najväčšiu príležitosť získať čo najviac zo zmien budú mať výskumníci pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia a menej prestížnych inštitúcií, ktorí však disponujú dobrými a realizovateľnými nápadmi.

Súvisiace informácie:

Zdroj:

 

VA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.