Hlas univerzít

K tomu, aby veda a výskum dosahovali svetovo akceptovanú úroveň, je potrebná medzinárodná spolupráca, akademická sloboda a otvorenosť. Vedci a akademici sú však vďaka zhoršujúcej sa geopolitickej situácii stále viac konfrontovaní s rizikovými situáciami, ktoré narúšajú bezpečnosť alebo porušujú etické normy. Hybridné hrozby ovplyvňujú čoraz častejšie všetky sektory života, avšak výskum a vývoj sú vzhľadom k otvorenosti, internacionalizácii a zachovávaniu akademickej slobody obzvlášť zraniteľné.

Je preto nevyhnutné, aby spoločným záujmom krajín EÚ bolo zabezpečiť všetkým inštitúciám vykonávajúcim vzdelávanie a výskum dostatočný priestor a podporu pri riešení rizík. Samozrejme tak, aby bola v čo najväčšej miere zachovaná otvorenosť a akademická sloboda.

Európska komisia sa v uplynulom období rozhodla vytvoriť podmienky pre bezpečný otvorený priestor, ktoré by koordinovali kroky jednotlivých členských štátov a dokázali by zabezpečiť rovnaké podmienky a ochranu integrity ERA. Koncom januára predstavila Návrh odporúčania Rady o bezpečnosti výskumu, ktorý má všetkým členským štátom ponúknuť nástroje a usmernenia pri zlepšovaní bezpečnosti výskumu a posudzovaní rizík. Odporúčanie EK necháva priestor pre jednotlivé národné politiky a ich kroky súvisiace s rozhodovaním, avšak zdôrazňuje, že bezpečnostné opatrenia môžu byť účinné len vtedy, ak sa dôsledne uplatňujú na všetkých úrovniach EÚ.

O bezpečnosti výskumu sa v návrhu píše ako o „riadení rizík súvisiacich s nežiaducim prenosom kritických poznatkov, know-how a technológií“, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť EÚ a rovnako aj „súvisiacich so škodlivým vplyvom na výskum“ v dôsledku zneužitia tretími krajinami, čo porušuje akademickú slobodu a integritu výskumu v EÚ.

Návrh ponúka 4 kategórie, ktoré je potrebné brať do úvahy pri posudzovaní rizík v kontexte medzinárodnej spolupráce:

 • rizikový profil organizácie so sídlom v EÚ, ktorá vstupuje do medzinárodnej spolupráce;
 • oblasť výskumu a inovácií, v ktorej sa má medzinárodná spolupráca uskutočniť;
 • rizikový profil tretej krajiny, v ktorej má medzinárodný partner sídlo alebo odkiaľ je vlastnený/kontrolovaný;
 • rizikový profil medzinárodnej partnerskej organizácie.

Prístup EK k medzinárodnej spolupráci je stabilný a stále ju považuje (pozn. spoluprácu) za neodmysliteľnú súčasť vzdelávania a výskumu. Inštitúciám uskutočňujúcim medzinárodnú spoluprácu odporúča pokračovať v podpore a obrane akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie a pri kooperácii s partnermi z tretích krajín brať ohľad na platné obmedzenia vrátane bezpečnostných otázok. Cieľom odporúčaní EK nie je zamedziť spolupráci, vyhľadávaniu nových partnerstiev, ale znížiť riziko ohrozenia bezpečnosti vzdelávania a výskumu v krajinách EÚ.

EK upozorňuje, že odporúčania nie sú nemenné. Je potrebné, aby sa menili a prispôsobovali sa aktuálnej geopolitickej situácii, novým poznatkom a okolnostiam.

Z  odporúčaní EK:

 • vypracovať a realizovať koherentný súbor politických opatrení na zvýšenie bezpečnosti výskumu (na národnej úrovni členských štátov EÚ));
 • vypracovať národný akčný plán bezpečnosti výskumu;
 • vytvoriť poradenské centrum pre bezpečnosť výskumu na národnej, ale i európskej úrovni;
 • venovať osobitnú pozornosť kritickým technológiám obsiahnutým v odporúčaní Komisie o oblastiach kritických technológií pre hospodársku bezpečnosť EÚ;
 • posilniť medzisektorovú spoluprácu v rámci vlády, najmä spojením tvorcov politík zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie, zahraničné veci a spravodajské služby a bezpečnosť;
 • uľahčiť výmenu informácií s verejnými a súkromnými organizáciami vykonávajúcimi výskum o uvedených analýzach a výskume a i.

EK odporúča financujúcim organizáciám, aby sa bezpečnosť výskumu stala „neoddeliteľnou súčasťou procesu podávania žiadostí“ a aby sa zamysleli nad tým, či môžu existovať „skryté“ programy pre zahraničných výskumných partnerov. V ich záujme by malo byť aj rozvíjanie „primeranej odbornosti a zručnosti“ na sledovanie financovaných projektov.

Inštitúciám zabezpečujúcim vzdelávanie a výskum odporúča zaviesť „stratégiu odchodu“ v prípade, že výskumné partnerstvá zlyhajú alebo nie sú obojstranné. A taktiež sa im odporúča posúdiť, či študenti a akademickí pracovníci študujúci v Európe na vládou sponzorovaných štipendiách majú nejaké „nežiaduce povinnosti“, ktoré im boli uložené.

Návrh EK je súčasťou širšieho balíka piatich opatrení určených na posilnenie hospodárskej bezpečnosti EÚ v súlade s Európskou stratégiou hospodárskej bezpečnosti z júna 2023. Ďalšie štyri opatrenia zahŕňajú: 

 • posilnenie ochrany bezpečnosti a verejného poriadku EÚ prostredníctvom lepšieho preverovania zahraničných investícií  do EÚ;
 • podnecovanie diskusií a opatrení na väčšiu európsku koordináciu v oblasti  kontroly vývozu pri plnom rešpektovaní zásady subsidiarity;
 • konzultácie s členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom identifikovať potenciálne riziká vyplývajúce z  odchádzajúcich investícií  do úzkeho súboru technológií;
 • vedenie ďalších diskusií o tom, ako lepšie podporovať výskum a vývoj týkajúci sa technológií s potenciálom dvojakého použitia.

VA

Zdroj: EK

Foto: EUA

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.