Hlas univerzít

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie je základom európskeho výskumného a inovačného ekosystému. Spája členské štáty, univerzity, priemysel a ďalšie zainteresované strany s cieľom posunúť hranice vedy, technológie a inovácií a zodpovedať aktuálnym spoločenským výzvam. Okrem toho definuje smerovanie a priority výskumu a inovácií na európskom kontinente a je kľúčovým pilierom Európskeho výskumného priestoru (EVP). Podporuje významné verejné aj súkromné investície a kladie dôraz na kritické aspekty, ako je excelentnosť, otvorená veda, riadenie dát a rodová rovnosť.

RP má strategickú pozíciu, ktorou prispieva k zvýšeniu globálneho významu Európy v oblasti výskumu a inovácií. Je to predovšetkým prostredníctvom umožnenia spolupráce medzi výskumníkmi a inovátormi na medzinárodnej, interdisciplinárnej a medzisektorovej úrovni.  Tá je nevyhnutná na riešenie globálnych výziev a priorít v oblasti výskumu a inovácií na celom kontinente.

Univerzity predstavujú základ európskeho výskumu a inovácií a sú hnacou silou ambicióznych cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a globálneho vedúceho postavenia. Účasť na RP im umožňuje vniesť do programu špičkový výskum a prispieva k budovaniu európskeho hospodárstva založeného na vedomostiach. Na plné využitie jedinečnosti univerzít pri spájaní vzdelávania a výskumu a inovácií v prospech spoločnosti a na maximalizáciu kapacít univerzít ako katalyzátorov inovácií je nevyhnutné vybaviť RP dobre navrhnutými nástrojmi a primeranými zdrojmi.

Odporúčania EUA k rozpočtu v súlade s potrebami a ambíciami EÚ

 • Zabezpečiť vyváženú kombináciu podpory základného výskumu, aplikovaného výskumu a inovácií. Investovanie do základného výskumu je mimoriadne dôležité, pretože poskytuje základ pre všetky prelomové inovácie a slúži ako predpoklad pre skutočne transformačné riešenia spoločenských výziev.
 • Zvýšiť rozpočet na 200 miliárd eur. Zvýšený rozpočet môže dopomôcť EÚ stať sa svetovým lídrom, zachovať si autonómiu v strategických odvetviach, zvýšiť súkromné investície do výskumu a inovácií, ktoré sú v porovnaní s hlavnými svetovými konkurentmi EÚ na najnižšej úrovni v pomere k HDP.
 • Vymedzenie okruhov v rozpočte. Európski výskumníci a inovátori potrebujú stabilný rozpočet, ktorý sa nesmie bez zavedenia nového financovania presmerovať na iné priority.
 • Zabezpečiť trvalé investície do výskumu a inovácií na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni. Zabezpečiť primerané vnútroštátne investície do výskumu a inovácií s cieľom dosiahnuť investíciu 3 % HDP do výskumu a inovácií, ako je stanovené v Lisabonskej zmluve

Odporúčania EUA k programovej štruktúre

10.RP by si mal zachovať štruktúru troch pilierov, aby sa príjemcom uľahčila a podporila orientácia v rôznych možnostiach financovania. Zároveň je nutné venovať pozornosť špecifickým výzvam ako je vysoká konkurencieschopnosť piliera 1, zložitosť piliera 2 a potreba lepšej koordinácie nástrojov piliera 3. Okrem toho vytvorenie mnohých nových iniciatív a nástrojov viedlo k čoraz väčšiemu nedostatku súdržnosti medzi rôznymi zložkami programu, napríklad medzi Európskou radou pre výskum (ERC) a Európskou radou pre inovácie (EIC), Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) a EIC, ako aj medzi rôznymi zoskupeniami a misiami. 

Pilier 1: Excelentná veda

 • Poskytnúť pilieru 1 primeraný podiel rozpočtu vo výške aspoň 30 % celkového rozpočtu programu v súlade s pridelenými prostriedkami v programe Horizont 2020.
 • Zabezpečiť spravodlivejší prístup k pilieru 1 a zároveň zachovať zásadu excelentnosti. Národné kontaktné miesta (NKM) by mali byť splnomocnené na posilnenie kapacít príjemcov pri prístupe k pilieru, najmä v krajinách s nižšou kapacitou v oblasti výskumu a inovácií.

Pilier 2: Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu

 • Poskytovať vyváženú podporu projektom na rôznych úrovniach TRL. Podstatné je, aby klastre poskytovali viac príležitostí pre spoločný výskum na nižších úrovniach TRL (1 - 4 TRL).
 • Ponúknuť viac akcií súvisiacich s výskumom (na nižších úrovniach TRL). Výsledkom by bolo lepšie mapovanie prieskumného výskumu a umožnenie zúčastniť sa programu viacerým partnerom z krajín s nižšou kapacitou v oblasti výskumu a inovácií.
 • Prekonať zastarané, lineárne chápanie inovácií, ktoré podporuje koncepcia TRL. Preskúmať a vyskúšať modernejšie a sofistikovanejšie metódy, ktoré komplexne zohľadňujú rôzne aspekty inovácií a ich vzájomné prepojenia.
 • Zabezpečiť dostatočný rozpočet na dobre fungujúce otvorené klastrové výzvy na spoluprácu. Finančný limit rozpočtu pre partnerstvá v 10. RP by mal zostať pod 50 % celkového rozpočtu pre pilier 2, ako je to v prebiehajúcom programe.
 • Poskytovať iba počiatočné financovanie pre misie. Podpora, ktorú ponúka program, sa musí zameriavať výlučne na výskumné a inovačné aktivity misií. Na podporu ich vykonávania je potrebná mobilizácia dodatočných finančných prostriedkov mimo 10. RP.
 • Posilniť vedeckú komunikačnú úlohu misií a vykonať dôkladné hodnotenie misií.

      Pilier 3: Inovačná Európa

 • Podporovať väčšiu synergiu medzi piliermi na zlepšenie zhodnocovania poznatkov. Poznatky získané z výskumných projektov sa tak môžu premeniť na hmatateľné aplikácie prospešné pre spoločnosť.
 • Posilniť zosúladenie medzi EIC a EIT. Na posilnenie inovačnej výkonnosti Európy je potrebná dôkladná revízia cieľom, ktorej by malo byť zjednodušenie štruktúry a zlepšenie zosúladenia a komplementárnosti nástrojov piliera.
 • Rozšíriť podporu piliera 3 tak, aby pokrývala rôzne aspekty inovácie vrátane sociálnej inovácie. To je dôležité najmä na posilnenie synergií medzi ERC a EIC.
 • Poskytovať podporu na rozvoj inovačných zručností. Tým sa posilní schopnosť univerzít zúčastňovať sa na výzvach v pilieri 3 a zlepší sa využívanie výsledkov výskumu vyplývajúcich z programu.
 • Posilniť EIC Pathfinder a EIC Transition. Tieto nástroje sú nevyhnutné na riešenie rozdielov medzi špičkou vo výskume a transformáciou zistení na inovačné riešenia.
 • Prehodnotiť súčasné pravidlá duševného vlastníctva EIC. Je dôležité, aby vynálezcovia EIC uplatňovali svoje prístupové práva na základe inštitucionálnych, regionálnych a vnútroštátnych pravidiel a postupov týkajúcich sa spracovania a riadenia IP.
 • Uznať dôležitú úlohu univerzít ako hybných síl súdržných a účinných inovačných ekosystémov. V súčasnosti európsky systém financovania inovačných ekosystémov prehliada úlohu univerzít, čím sa obmedzujú možnosti, ktoré majú univerzity k dispozícii.
 • Modernizovať EIT a znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS). Zjednodušiť ich administratívne postupy, štruktúru a riadenie, taktiež zlepšiť prístup pre širšiu škálu účastníkov.

Zdroj: EUA

Foto: Pixabay

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.