Hlas univerzít

Pracovná skupina Európskej asociácie univerzít revidujúca Európske normy a štandardy zabezpečovania kvality vo vysokom školstve zasadala v Bruseli. Na stretnutí sa zúčastnila aj slovenská expertka PhDr. Adriana Krupová, PhD. z Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá informuje o priebehu a výstupoch zo stretnutia.

Pracovná skupinaQuality Assurance Fit Focus group“ je súčasťou projektu „Quality Assurance Fit for the Future“ (QA-FIT), riešeného Európskou asociáciou univerzít (EUA). Projekt sa zameriava na vnútorné a externé zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (EHEA) s cieľom zohľadniť štandardy a usmernenia vo všeobecnosti. Zainteresovaní experti analyzujú a hodnotia Európske normy a štandardy zabezpečovania kvality vo vysokom školstve („Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“, ESG 2015). ESG 2015 tvorí dnes rámec zabezpečovania kvality v EHEA. V ostatných rokoch sa stále viac hovorí o potrebe ESG 2015 reagovať na trendy a inovácie vo vysokoškolskom vzdelávaní a ponúkať väčší priestor na rozvoj alternatívnych prístupov k zabezpečeniu kvality.

Dr. Adriana Krupová hovorí: „Cieľom stretnutia pracovnej skupiny bola diskusia o princípoch a názoroch na zmeny ESG 2015 a definovanie prioritných oblastí zahrnutých do revízie pred tým, ako sa začne s novelizáciou v kontexte reálnych potrieb z hľadiska ich obsahu. QA FIT Focus group mala zmapovať súčasný stav zabezpečenia kvality vzdelávania v EHEA, preskúmať používanie ESG aktérmi na rôznych úrovniach a kriticky zhodnotiť vhodnosť ESG na súčasné účely a prípadnú potrebu rozšíriť ich pôsobnosť.“

V kontexte rozšírenia rámcov ESG 2015 slovenská expertka upozornila na oblasti, v ktorých by bola revízia pre slovenské vysoké školy najnaliehavejšia a najprínosnejšia. Dr. Krupová vysvetľuje: „Pre konzorciá a aliancie univerzít sú potrebné nielen všeobecné štandardy, ale aj špecifické a to na úrovni inštitucionálnej, národnej a v EHEA, ako aj pre kooperačné klastre spájajúce inštitúcie verejnej správy a súkromného sektora. V záujme posilnenia zmyslu a významu celoživotného vzdelávania je žiadúce prijať štandardy pre rôzne druhy celoživotného vzdelávania vrátane programov končiacich mikrocertifikátmi“ (micro-credentials). Podmienkou je aj prepojenie výsledkov celoživotného vzdelávania s Národným kvalifikačným rámcom SR a napojenie na príslušné úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. Zároveň je potrebné zachovať a rozvíjať akademické hodnoty a akademickú integritu. Domnievam sa, že ESG by mali tiež jasnejšie definovať implementáciu spoločenskej zodpovednosti a tretej misie, ako aj nevyhnutnosť aplikovania manažérskych princípov riadenia kvality na inštitucionálnej úrovni.“

Na základe diskusie bol členmi pracovnej skupiny pripravený zoznam okruhov, ktoré by mali byť zahrnuté v revidovaných ESG (poradie podľa stupňa významu od najdôležitejšieho):

  1. prepojenie medzi učením sa, vyučovaním a výskumom;
  2. akademická integrita;
  3. vzdelávanie orientované na študenta;
  4. rodová rovnosť; regionálny význam; inovatívne vyučovacie metódy; podpora študentov; vnútorný systém zabezpečovania kvality;
  5. účasť zamestnancov a študentov;
  6. inštitucionálny manažment.

Pracovná skupina konštatovala, že vysoké školy v EHEA vo vysokej miere aplikovali štandardy ESG. V súčasnosti potrebujú kontinuitu, stabilitu a priestor na zdieľanie dobrej praxe. Preto odporučila zachovanie štruktúry ESG, aby sa týkali výlučne kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti iba v spojitosti so vzdelávaním, tak ako doposiaľ. Tretia misia by mala byť zahrnutá do ESG, rovnako aj príklady dobrej praxe, skúsenosti, inovácie, ktoré umožnia zdieľanie informácií a benchmarking.

Tab. 1/ Zoznam členov pracovnej skupiny

Nora Trench Bowles

Írska rektorská konferencia

Írsko

Peter A. Zervakis

Nemecká rektorská konferencia

Nemecko

Clas Hättestrand

Švédska rektorská konferencia

Švédsko

Katrín Frímannsdóttir

Islandská univerzita

Island

Jan Zutavern

Luxemburská univerzita

Luxembursko

Alla Navolokina

Medzinárodná európska univerzita

Ukrajina

Adriana Krupová

Trnavská univerzita v Trnave

Slovensko

Anne-Joëlle Philippart

CRef

Belgicko (fr.)

Bostjan Markoli

Univerzita v Ľubľane

Slovinsko

Angehrn Alex

Vysoká škola pre pedagógov vzdelávajúcich žiakov so špeciálnymi potrebami, Zurich

Švajčiarsko

Súvisiace informácie:

  1. Výsledky prieskumu EUA Quality Assurance Fit for the Future (2023)

Zdroj: Adriana Krupová

Fotografia: Členovia QA FIT focus group, Adriana Krupová druhá zľava. Foto: archív AK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.