Hlas univerzít

Členské štáty EÚ sa koncom roka 2023 dohodli na novom európskom rámci na prilákanie a udržanie výskumných, inovačných a podnikateľských talentov v Európe. K dosiahnutiu úspešnosti európskeho rámca sa vyžadujú záväzky zo strany členských štátov a všetkých zainteresovaných strán a rovnako aj vzájomná podpora pri všeobecnom zavádzaní. Odporúčania by sa mali vykonávať s náležitým ohľadom na rozmanitosť vnútroštátnych systémov výskumu a inovácií a  rešpektujúc inštitucionálnu autonómiu.

Výskumníci/výskumníčky sú pre spoločnosť dôležití a nenahraditeľní. Tvoria výskum a inovácie, prispievajú k riešeniu spoločenských výziev a tvorcom politík poskytujú relevantné dôkazy pre fundované rozhodovanie politikov. Sú vysokokvalifikovanými talentami, ktoré dokážu plnohodnotne uspokojiť pracovný trh. K tomuto je však potrebná zmena v pracovných podmienkach a prostredí výskumných pracovníkov a to tak, aby sa zvýšila atraktívnosť a stabilita kariér vo výskume.

Obsah odporúčania je teda prioritne orientovaný na udržanie talentovaných výskumných pracovníkov v EÚ, z ktorej sa zároveň usiluje vytvoriť atraktívny, udržateľný a otvorenejší priestor pre výskumné talenty z celého sveta.

Dôležitou súčasťou odporúčania Rady je definícia výskumných pracovníkov a výskumných profesií a uznanie ich hodnoty. Do popredia sa dostáva podpora medziodvetvovej a interdisciplinárnej kariéry, podpora podnikania a inovácií. Výskumní pracovníci môžu vykonávať svoje činnosti s rovnakou relevantnosťou vo všetkých odvetviach, v ktorých sa realizuje výskum a inovácie (akademická pôda, priemysel, tretí sektor, verejná správa a pod.), ak ich osobný vklad a zručnosti môžu byť prínosom pre európsku spoločnosť, výskum, inovácie a hospodárstvo.

Dôležitý je aj záujem o kariéru v oblasti riadenia výskumu, ktorá by mala byť primerane vymedzená a uznaná. Zároveň sa zdôrazňuje úloha manažérov výskumu, ktorí vykonávajú významné odborné úlohy nevyhnutné pre dobrú funkčnosť projektov a systému výskumu a inovácií.

Všetci výskumní pracovníci by mali byť zaradení do aktualizovaných profilov R1 – R4  a to bez ohľadu na ich postavenie a odvetvie. Profily R1 a R2 sú určené výskumníkom/výskumníčkam na začiatku kariéry a profily R3 a R4 pre samostatných pracovníkov. 

K ostatným a nemenej vážnym odporúčaniam patria:

 1. transparentný a otvorený výber a prijímanie uchádzačov založený na schopnostiach a zásluhách a bez sankciovania prerušenia výskumnej kariéry, prijať opatrenia na využívanie zmlúv na dobu neurčitú a osobitne podporovať výskumných pracovníkov na začiatku kariéry (profily R1 a R2);
 2. prijatie opatrení na podporu a uľahčenie používania rámca ResearchComp a s tým súvisiace zváženie revízie rámca kompetencií;
 3. podpora interakcie a spolupráce vrátane partnerstiev medzi akadémiou, priemyslom, verejnou správou, tretím sektorom a pod. a zabezpečenie spoločného rozvoja doktorandskej prípravy na základe skutočných potrieb dotknutých strán;
 4. podpora inovačného a podnikateľského myslenia medzi výskumnými pracovníkmi vrátane zručností potrebných k získaniu investícií;
 5. prijatie opatrení na podporu rozvoja a poskytovania odbornej prípravy, zvyšovanie kvalifikácií a rekvalifikácií s celoživotnou perspektívou a zároveň podpora medziodvetvovej a interdisciplinárnej mobility;
 6. prijatie opatrení, ktoré podporujú cirkuláciu talentov medzi sektormi;
 7. podpora kvalitatívneho a objektívneho hodnotenia kariéry, posilnenie kariérneho rastu a postupu;
 8. monitorovanie kariéry výskumných pracovníkov prostredníctvom špecializovaného monitorovacieho strediska.

Ak sa Európska Únia má stať výnimočným a konkurencieschopným priestorom pre talenty je potrebné, aby členské štáty postupne vytvorili priaznivé, atraktívne a konkurencieschopné podmienky pre výskum a inovácie a zároveň sa dostatočne pripravili na návrat talentov zo zahraničia. K tomuto prispeje aj vyvážená cirkulácia talentov, ktorú by mali členské štáty podporovať a zároveň monitorovať, uľahčovať cezhraničné väzby a podporovať vzájomné učenie sa.

Súčasťou európskeho rámca je nová Európska charta výskumných pracovníkov (nahrádza chartu a kódex výskumných pracovníkov z roku 2005), ktorá má slúžiť ako štrukturálny nástroj na podporu výskumníkov/výskumníčok a kariér vo výskume. Charta je určená výskumníkom/výskumníčkam, ich zamestnávateľom a poskytovateľom finančných prostriedkov vo verejnom a súkromnom sektore. 

4 základné piliere:

 1. Pilier 1 – Etika, integrita, rodová rovnosť a otvorená veda
 2. Pilier 2 – Hodnotenie, prijímanie a kariérny postup
 3. Pilier 3 – Pracovné podmienky a postupy
 4. Pilier 4 – Kariéra vo výskume a rozvoj talentov

Európsky rámec je komplexný súbor opatrení zameraných na posilnenie Európskeho výskumného priestoru a zvýšenie jeho odolnosti, príťažlivosti a konkurencieschopnosti. Odporúčania majú pozitívnu perspektívu podporiť aktívnu a udržateľnú kariéru vo výskume a zároveň robia akademickú kariéru flexibilnejšou, menej neistou a atraktívnejšou.  

Viac informácií:

VA

Zdroj: EK

Foto: TRUNI

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.