Hlas univerzít

Dňa 6. decembra 2023 zomrel vo veku 66 rokov Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach a člen Slovenskej rektorskej konferencie.

Profesor Stanislav Kmeť bol uznávaný vedec v oblasti stavebníctva. Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach (neskôr premenovanej na Technickú univerzitu v Košiciach) celý profesijný život pôsobil na svojej alma mater. Venoval sa teórii a navrhovaniu inteligentných adaptívnych nosných systémov, ich analýze a simulácii aplikáciou nelineárnych matematicko­‑fyzikálnych výpočtových modelov a metód umelej inteligencie. V roku 1992 habilitoval na docenta v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, v roku 2000 bol inaugurovaný a titul profesor získal v odbore Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb. V roku 2020 mu bol udelený titul DrSc. vo vednom odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Na svojej univerzite sa tiež venoval pedagogickej činnosti. Bol aj členom redakcie šiestich domácich a medzinárodných časopisov, autorom a spoluautorom 5 kníh, 110 vedeckých a odborných článkov v časopisoch, vrátane CC, viac ako 230 vedeckých a odborných článkov v konferenčných zborníkoch. Prednášal vo vyše 30 krajinách sveta. Podieľal sa na 36 realizovaných projektoch a 50 expertíznych správach a posudkoch pre priemysel. 

Na Technickej univerzite v Košiciach zastával od roku 1991 viaceré akademické funkcie. Bol prodekanom pre zahraničné styky a vedeckú výchovu na Stavebnej fakulte a neskôr pôsobil ako dekan tejto fakulty. Následne bol prorektorom pre rozvoj TUKE. V rokoch 2015 – 2023 bol rektorom Technickej univerzity v Košiciach.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie docent Vladimír Hiadlovský vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine zosnulého, všetkým jeho blízkym a kolegom.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka s profesorom Stanislavom Kmeťom sa bude konať 12. decembra 2023 o 11.00 h v Obradnej sieni Krematória v Košiciach.

Zdroj textu a fotografie: TUKE

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.