Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa na svojom 81. zasadnutí 24. apríla 2017 venovala autorskému návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

SRK opakovane diskutovala o autorskom návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Konštatovala, že v návrhu absentuje hĺbková spoločenská, ekonomická a kultúrna analýza potrieb vysokých škôl a rozvoja slovenskej spoločnosti na nasledujúce obdobie. SRK žiada MŠVVaŠ SR vybrať a definovať principiálne problémy slovenského vysokého školstva v spolupráci s orgánmi reprezentácie vysokých škôl v rámci „Memoranda o spolupráci na stratégii pre vysoké školstvo“, ktoré zaviaže participujúce strany na tvorbe koncepcie nového zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality.

SRK odmietla predložený návrh novely vysokoškolského zákona a žiada MŠVVaŠ SR pripraviť návrh nového zákona o vysokých školách, ktorý rámcovým spôsobom vytvorí pravidlá a podmienky pre skutočnú modernizáciu a zefektívnenie slovenského vysokého školstva. SRK je presvedčená, že v diskusii s akademickou obcou a pri rešpektovaní jej návrhov, bude prijatý a akademickým prostredím akceptovaný nový zákon o vysokých školách. Ide o strategickú požiadavku SRK. 

SRK zásadne žiada, aby MŠVVaŠ SR pripravilo nový návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý bude v súlade so Štandardami a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Návrh zákona o zabezpečovaní kvality bol jednou z dlho očakávaných legislatívnych úprav s ambíciou sprehľadniť problematiku, prijať postupy a odporúčania smerom k vysokým školám, upraviť právomoc a postavenie hodnotiaceho orgánu a vyjasniť vzťahy medzi vysokými školami, hodnotiacim orgánom a štátom, ktorý reprezentuje MŠVVaŠ SR. Predložený návrh zákona nie je jednoznačný, zameriava sa viac menej na formálne fungovanie Akreditačnej agentúry. SRK predpokladá problémy s jej kreovaním, chodom a financovaním. 

Bratislava 24. apríla 2017

81. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Tlačová správa - pdf. verzia

Stanovisko SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko" (24. 4. 2017) - pdf. verzia

Stanovisko SRK k návrhu novely vysokoškolského zákona č. 131/2012 Z. z. (24. 4. 2017) - pdf. verzia

Stanovisko SRK k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (24. 4. 2017) - pdf. verzia

Fotogaléria - linka.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.