Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa stretla na svojom 80. zasadnutí 12. a 13. januára 2017 na Táloch. Hlavným bodom zasadnutia bol návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva), ku ktorému prijala pripomienky:

a) SRK konštatuje, že materiál neobsahuje aktuálne východiská, analýzu slabých a silných stránok vysokoškolského sektora, ani komplexné systémové riešenia na dosiahnutie určených cieľov. Žiadame, aby aplikovateľný dokument tohto druhu bol vypracovaný na základe hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti na nasledujúce obdobie, vrátane zohľadnenia hodnoty dlhodobej akademickej kultúry v našom regióne, princípu univerzitnej autonómie a s rešpektovaním akademických práv a slobôd.

b) SRK očakáva, že Národný program bude obsahovať práve takéto koncepčné a systémové predpoklady. SRK je presvedčená, že spoločnými silami je možné dospieť k ucelenej, realistickej a progresívnej koncepcii rozvoja vysokého školstva.

c) SRK sa nestotožňuje s viacerými kľúčovými bodmi predloženého materiálu. Konštatuje, že národný program je všeobecne formulovaný, navrhnuté ciele sú skôr zámermi a dokumentu chýba koncepcia a konkrétne, časovo vymedzené a merateľné ciele.

d) SRK žiada doplniť problematiku umeleckého vzdelávania a tvorivej umeleckej činnosti, ktoré v návrhu úplne absentujú, pritom sú súčasťou vysokoškolského sektora a majú svoje významné miesto aj v slovenskej spoločnosti.

e) SRK žiada podrobnejšie sa venovať problematike vedy, výskumu a inováciám, ktorá je v návrhu spracovaná nedostatočne.

f) SRK odporúča zmenu názvu dokumentu „Učiace sa Slovensko“.

Okrem uvedených zásadných pripomienok mali rektori vysokých škôl k jednotlivým cieľom dokumentu niekoľko desiatok odporúčaní, ktoré zasielajú ministerstvu.

SRK odporúča dopracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva o interný dokument „Podklady k diskusii o Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, časť VŠ“, ktorý považuje za konzistentný a vyvážený a zároveň pri rešpektovaní nasledujúcich pripomienok SRK tak, aby realizácia reformy reflektovala súčasné a budúce hospodárske, sociálne a kultúrne potreby slovenskej spoločnosti:

a) Žiadame posilnenie autonómie vysokých škôl a zjednodušenie ich riadenia s dôrazom na integritu vysokej školy.

b) Podporujeme diverzifikáciu vysokých škôl založenú na definovaní poslania vysokej školy s tým, že poslanie bude prepojené s novým systémom hodnotenia kvality, s novým spôsobom hodnotenia vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti a prepojené aj so systémom financovania.

c) Zvýšenie kvality a zmenu fungovania vysokých škôl nie je možné dosiahnuť bez výrazného navýšenia finančných prostriedkov s tým, že spôsob alokácie na jednotlivé vysoké školy bude zohľadňovať najlepšie európske skúsenosti v tejto oblasti.

d) Pri vytváraní nového systému zabezpečovania kvality odporúčame postupovať podľa českého modelu.

e) Žiadame ponechať súčasný stav habilitácií a inaugurácií a žiadame legislatívnu úpravu s posilnením autonómie vysokých škôl. Vysoké školy si stanovia aj podmienky a kritériá pre prijímanie významných odborníkov zo zahraničia a z praxe na funkčné miesta.

f) Žiadame vypustiť z materiálu návrh na diskusiu o spoplatnení štúdia pre študentov prijatých nad limit verejných zdrojov.

SRK žiada, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo prepracovaný návrh národného programu na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl.

Tále 13. januára 2017

SRK v médiách: netky.sk (13. 1. 2017), skolskyservis.sk (14. 1. 2017), Učiteľské noviny (14. 1. 2017)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.