Hlas univerzít

Rektori slovenských a českých vysokých škôl sa stretli v dňoch 8. a 9. júna 2017 na spoločnom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a Českej konferencie rektorov (ČKR) v Prahe. Na rokovaní sa oboznámili so súčasnou situáciou vo vysokoškolských sektoroch Slovenska a Českej republiky. Vzájomne sa informovali o vysokoškolskej legislatíve, vede a výskume na vysokých školách a o financovaní oboch vysokoškolských sektorov. Na záver prijali spoločné uznesenie.

SRK a ČKR považujú za dôležitú vzájomnú informovanosť o stave a vývoji slovenských a českých vysokých škôl, ktorá je základným predpokladom možnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti.
 
Spoločným cieľom SRK a ČKR je plnohodnotné zastúpenie vysokých škôl v Európskom vysokoškolskom priestore a Európskom výskumnom priestore. Vysoké školy oboch krajín chcú byť súčasťou diskusie o postavení univerzít v budúcej Európe a vyzývajú politikov, aby pri definovaní  európskej budúcnosti začlenili do svojich vízií aj postavenie a poslanie vysokých škôl. Vysoké školy sú výnimočné tým, že spájajú tzv. vedomostný trojuholník - vzdelávanie, výskum a inovácie. 
 
SRK a ČKR sa zhodli, že pokiaľ ide o legislatívu, najmä o zákon o vysokých školách, považujú v oboch krajinách za najdôležitejší princíp autonómie vysokých škôl, vrátane riadenia finančných tokov a prístupu k prostriedkom na vedu, výskum a umenie. Za nemenej dôležité považujú hodnotenie kvality vysokých škôl v súlade s európskymi normami a internacionalizáciu vysokých škôl.  
 
SRK a ČKR konštatovali, že medzi spoločné problémy oboch krajín patrí dlhodobá podfinancovanosť vzdelávania, výskumu a vývoja. SRK a ČKR vidia veľké problémy v hodnotení výsledkov vedy a výskumu, pretože ani v jednej z oboch krajín zatiaľ neexistuje kvalitná metodika hodnotenia výskumných organizácií. Vysokoškolské sektory SR a ČR spoločne zdieľajú aj nové výzvy ako sú globalizácia, demografický vývoj a technologický pokrok a sú si vedomé toho, že treba vzdelávať študentov, ktorí budú adaptabilní počas celého svojho pracovného života. To všetko pri efektívnom využívaní verejných a súkromných zdrojov, ktoré sú však nižšie ako je priemer krajín EÚ alebo OECD. 
 
SRK a ČKR spoločne zdieľajú návrh Európskej asociácie univerzít a partnerských univerzít formulovaný v dokumente „Ambitious funding fo excellent research in Europe post-2020“, aby sa zvýšilo financovanie výskumu v Európe po roku 2020 v 9. rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie. Hlavným kritériom výberu projektov musí byť naďalej excelentnosť a zohľadnená by mala byť aj geografická diverzita.
 
Predkladá: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident SRK
 
Tlačová správa (pdf. verzia)
 
 
 
V médiách: aktualne.sk (12. 6. 2017), teraz.sk (12. 6. 2017), ČT (9. 6. 2017), hlavnespravy.sk (12. 6. 2017), dnesky.sk (12. 6. 2017), skolskyservis.sk (13. 6. 2017), innonews blog (20. 6. 2017)
 
Fotografia: VŠCHT v Prahe
 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.