Hlas univerzít

Dňa 21. mája 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 84. riadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl.

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) na zasadnutí zvolili prezídium SRK, ktoré je výkonným orgánom SRK a tvoria ho prezident SRK a štyria viceprezidenti SRK.

Prezidentom SRK bude v nasledujúcich dvoch rokoch profesor Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý bol v predchádzajúcich dvoch funkčných obdobiach viceprezidentom SRK. Viceprezidentami SRK budú profesor Rudolf Kropil - rektor Technickej univerzity vo Zvolene a súčasný prezident SRK, ktorý už v zmysle štatútu SRK nemohol opätovne kandidovať na prezidenta SRK, profesor Stanislav Stankoci – rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, profesor Pavol Sovák – rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a profesor Robert Redhammer - rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Menovaným začne plynúť funkčné obdobie dňom 5. júna 2018.

Profesor Marek Šmid je odborník na ústavné právo, člen legislatívnej rady vlády SR a bývalý diplomat. Na pôde SRK sa doteraz angažoval najmä v oblasti vysokoškolskej legislatívy a zahraničnej spolupráce. Za svoje priority v nasledujúcom období označil zachovanie kontinuity v činnosti SRK, legislatívne práce a ich implementáciu v oblasti vysokého školstva a pri zachovaní rovnakej šance pre všetky typy vysokých škôl rôzneho zamerania, prijatie mechanizmov stabilizácie čerpania fondov Európskej únie a taktiež užšiu zahraničnú spoluprácu.

Tlačová správa z 84. zasadnutia SRK (pdf. verzia)

Fotogaléria

Spracovala: Mária Čikešová 

SRK v médiách: Školský servis (22. 5. 2018), Teraz.sk (22. 5. 2018), SME (22. 5. 2018), EUA (31. 5. 2018)

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.