Hlas univerzít

V dňoch 29. a 30. mája 2024 sa v albánskej Tirane bude konať stretnutie ministrov zodpovedných za vysoké školstvo v rámci Bolonského procesu. Súčasťou slovenskej delegácie bude aj zástupca Slovenskej rektorskej konferencie - profesor Peter Šimko, viceprezident SRK a rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Hlavným politickým cieľom Bolonského procesu je dosiahnuť kompatibilitu vysokoškolských sektorov krajín, ktoré sa dobrovoľne k nemu pripojili. Kompatibilita sa na systémovej a na inštitucionálnej úrovni demonštruje fungujúcim spoločným Európskym priestorom vysokého školstva („European Higher Education Area“, „EHEA“), ktorý bol oficiálne otvorený v roku 2010. Bolonský proces sa začal prijatím Bolonskej deklarácie v roku 1999 a je najdôležitejším procesom zameraným na zlepšenie a zvýšenie kvality vysokého školstva v Európe. Princípy, nástroje a procesy definované Bolonským procesom doteraz implementovalo 49 štátov. Patria medzi ne napr. kreditový systém, trojstupňové vysokoškolské štúdium, akademické mobility a ďalšie. 

Webové sídlo Bolonského procesu (odkaz). 

Logo BP - internet.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.