Hlas univerzít

Európska komisia spoločne s akademickými a vedeckými združeniami, univerzitami a výskumníkmi vypracovali a zverejnili Dohodu o reforme hodnotenia výskumu (Agreement on reforming research assesment). Cieľom aktivity je zmeniť prax hodnotenia výskumu. Jej iniciátori chcú uznannie rozdielnych výstupov výskumu, praxe a aktivít, ktoré majú maximalizovať kvalitu a dopad výskumu. Dohoda odporúča, aby bolo hodnotenie výskumu primárne založené na kvalitatívnom hodnotení, pre ktoré je „peer review“ centrálne a žiada zodpovedné používanie kvantitatívnych indikátorov. Tieto zmeny sa majú dotknúť náboru výskumníkov/akademikov, odmeňovania a kariérneho postupu, výberu výskumných projektov pre financovanie a identifikáciu výskumných jednotiek/organizácií, ktoré budú podporené.

Dohoda samotná je založená na všeobecných princípoch etiky a akademickej integrity, slobody vedeckého výskumu, autonómii výskumných organizácií, nezávislosti a transparentnosti údajov, infraštruktúry a kritérií. Podľa dohody sú základom pre hodnotiace kritériá a procesy kvalita a dopad, rôznorodosť, inkluzívnosť a spolupráca. Viac informácií nájdete v aktualite SRK "Dohoda o reforme hodnotenia výskumu je zverejnená" (https://bit.ly/3S04Tsa).

V kontexte formovania koalície ochotných - organizácií a inštitúcií, ktoré chcú implementovať zásady predložené v dohode do praxe, organizuje Európska asociácia univerzít sériu informatívnych seminárov v jednotlivých krajinách. Na Slovensku sa seminár s názvom "Národné perspektívy reformy hodnotenia výskumu" konal 7. novembra 2022. Organizátormi podujatia boli Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská rektorská konferencia a Európska asociácia univerzát. Seminár sa konal hybridnou formou a záznam z prvej časti je verejne dostupný (odkaz). 

Spíkri: 

 • Stephane Berghmans, riaditeľ Oddelenia pre výskum a inovácie EUA
 • Vinciane Gaillard, zástupkyňa riaditeľa Oddelenia pre výskum a inovácie EUA
 • Ján Híveš, prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Martin Kanovský, riaditeľ Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl MŠVVaŠ SR
 • Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR
 • Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • Ildiko Matušíková, prorektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Robert Mistrík, predseda predstavenstva Agentúry na podporu vedy a výskumu
 • Silvia Pastoreková, generálna riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i.
 • Pavol Šajgalík, predseda SAV
 • Libor Vozár, viceprezident SRK a rektor UKF

CVTI SR o podujatí

Univerzity a vysoké školy, ktoré majú záujem prihlásiť sa do koalície ochotných, môžu tak spraviť priebežne. Ak sa prihlásia do 17. novembra 2022, budú sa mocť zúčastniť na prvom stretnutí plánovanom 1. decembra 2022 a budú môcť participovať v pripravovaných štruktúrach. Viac informácií je zverejnených na webovom sídle koalície CoARA (odkaz).

#ReformingRA

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.