Hlas univerzít

Dňa 11. 10. 2018 sa v Prešove konalo Slovensko-maďarské rektorské fórum. Podujatie bolo určené členom Maďarskej rektorskej konferencie, Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľom rezortných ministerstiev. Cieľom organizátorov bolo zvýšiť spoluprácu medzi maďarskými a slovenskými vysokými školami. Účastníci boli informovaní o špecifických témach z oboch vysokoškolských sektorov.

Na záver fóra prezidenti oboch rektorských konferencií podpísali spoločné vyhlásenie (stiahnuť TU). Podľa slovenských a maďarských rektorov je jedným z významných predpokladov dôstojného plnenia poslania vysokých škôl v 21. storočí práve prehlbovanie spolupráce a nadviazanie nových kooperačných partnerstiev, ale aj inovácie v tejto oblasti. Východiskom takejto spolupráce je kooperácia našich štátov v rozličných oblastiach a formách. Inovácie vo vysokom školstve sa týkajú právneho postavenia vysokých škôl a posilnenia ich autonómie, ktoré môžu byť garanciami obnovy a rozvoja univerzít.

Fórum zorganizovali Slovenská rektorská konferencia, Maďarská rektorská konferencia a Prešovská univerzita v Prešove. Hostiteľskou inštitúciou bola Prešovská univerzita v Prešove. 

Program v slovenskom a maďarskom jazyku

Príhovory a prezentácie:

 • Príhovor - prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident SRK
 • Príhovor - prof. Dr. János Józsa, prezident MRK
 • Príhovor - Zita Horváth, štátna tajomníčka MĽZ MR
 • Príhovor - Mgr. Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR
 • Príhovor - J. E. Attila Haraszti, generálny konzul Maďarska v Košiciach
 • Predstavenie prítomných rektoriek a rektorov a MRK, informácia o maďarskom vysokoškolskom systéme – Prof. Dr. Kálmán Liptai, viceprezident MRK a rektor Univerzity Károlya Eszterházyho
 • Zahraničná činnosť MRK – Prof. Dr. János Józsa, prezident MRK a rektor Budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzity
 • Autonómia v maďarskom vysokoškolskom sektore – Dr. Zoltán Dubéczi, generálny sekretár MRK
 • Predstavenie prítomných rektoriek a rektorov a SRK, informácia o slovenskom vysokoškolskom sektore – Mgr. Mária Čikešová, generálna sekretárka SRK a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • Zmeny v slovenskej vysokoškolskej legislatíve – prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave
 • Financovanie vysokoškolskej vedy na Slovensku – prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., viceprezident SRK a rektor Univerzity P. J. Šafárik v Košiciach

Pozvánka pre médiá na tlačovú konferenciu v slovenskom jazyku

Tlačová správa

Fotogaléria

Slovensko-maďarské rektorské fórum bolo spolufinancované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Spracovala: Mária Čikešová

Fotografia: Viktor Zamborský

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.