Hlas univerzít

Košice, 25. 4. 2019. SRK organizovala pre rektorky a rektorov a príp. nimi poverených prorektorov a prorektorky kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a otvorenom prístupe. Podujatie sa konalo na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a viedol ho prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

Cieľom kolokvia bolo informovať vedenia vysokých škôl o politikách otvorenej vedy a otvoreného prístupu, ktoré sú aktuálnymi v európskom kontexte a diskutovať o súčasných možnostiach vysokých škôl a potrebných zmenách. Účastníci mali možnosť diskutovať so zodpovednými odborníkmi z Centra vedecko-technických informácií SR a so zástupcom SRK v pracovnej skupine Európskej asociácie univerzít pre otvorenú vedu/vedu 2.0 o agende.

Program

1. Registrácia účastníkov a občerstvenie od 13,30 do 14,00 h
2. Otvorenie kolokvia – prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., viceprezident SRK a rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
3. Prezentácia o otvorenej vede/vede 2.0 – prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., zástupca SRK v odbornej komisii Európskej asociácie univerzít pre otvorenú vedu/vedu 2.0
4. Prezentácia o otvorenom prístupe a aktuálnej implementácii v podmienkach SR - Ing. Jozef Dzivák, riaditeľ sekcie Vedeckej knižnice Centra vedecko-technických informácii SR a Mgr. Jitka Dobbersteinová, kontaktná kancelária pre Open Access, NOAD Slovensko pre projekt OpenAIRE
5. Diskusia
6. Zhrnutie, závery a odporúčania

Súvisiace informácie:

Zodpovedná osoba: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: UPJŠ

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.