Hlas univerzít

Seminár "Alternatívne zdroje financovania vysokých škôl, spolupráca so súkromnými darcami a alumni programy"

Termín: 21.3.2013 (štvrtok)

Miesto: Austria Trend hotel, Vysoká 2/A v Bratislave (mapa)

Európska komisia prijala Komuniké COM (2011) 567 v konečnom zneníPodpora rastu a pracovných miest – agenda pre modernizáciu európskeho vysokoškolského systému“, ktorej cieľom je prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Komisia v tomto dokumente označila za jednu z kľúčových oblastí politiky pre členské štáty a vysokoškolské inštitúcie „Uľahčenie prístupu k alternatívnym zdrojom financovania vrátane využívania verejných financií na získavanie súkromných a iných verejných investícií (napríklad prostredníctvom spolufinancovania)“ (s.10). Ako uvádza Európska komisia v inej správe „Riadenie vysokého školstva v Európe. Politiky, štruktúry, financie a akademickí zamestnanci“ z roku 2008 „Existuje potencionálne široká škála zdrojov súkromného financovania (okrem školného) pre VŠ. Avšak VŠ nevyužívajú túto možnosť vo všetkých štátoch ...“ (s.77).

Európska asociácia univerzít spustila program monitorovania stavu financovania vysokých škôl (Public Funding Observatory). Na základe tohto monitoringu je zrejmé, že najväčšie krátenie z verejných zdrojov majú vysoké školy v južnej a východnej Európe a to už od roku 2008. EUA, ako reprezentant európskych univerzít, zdôrazňuje vo svojej agende potrebu dostatočných trvalých finančných zdrojov, financovanie vzdelávania a výskumu má byť vnímané politikmi a verejnosťou ako investícia a nie výdavok štátneho rozpočtu. Ako však ukazuje prax, neexistuje najlepší spôsob, najlepší model financovania vysokých škôl. Každá krajina, vysokoškolská inštitúcia musí nájsť najvhodnejší spôsob.

Cieľom seminára je diskutovať o systéme spolupráce firiem s vysokými školami, spoločenskej zodpovednosti firiem, možnostiach, ktoré ponúkajú filantropické organizácie (nadácie trusty, charity a pod.) pri podpore výchovy „znalostnej generácie“ a to najmä pre výskumné aktivity a preskúmanie stratégií a iniciatív na podporu filantropie ako zdroja financovanie výskumu. Táto časť seminára vychádza z prieskumu DG pre výskum Európskej komisie z roku 2008 „Engaging Philanthropy for University Research“. Ten analyzoval situáciu v uvedenej oblasti v členských krajinách EÚ, definoval základné fundraisingové modely, predstavil príklady dobrej praxe. Správa prináša aj závery a odporúčania na legislatívnej, fiškálnej a inštitucionálnej úrovni.

Zámerom seminára organizovanom SRK je otvoriť diskusiu, podporiť spoluprácu vysokých škôl s externými partnermi a rozvoj v oblasti alternatívneho financovania vysokého školstva.

Program seminára v slovenskom jazyku, in English (link)

Brožúrka v slovenskom jazyku, in English (link)

Závery a odporúčania

Zborník "Alternatívne zdroje financovania vysokých škôl, spolupráca so súkromnými darcami a alumni programy" (2013)

Fotografie (rar.)

Prednášajúci:

Súvisiace dokumenty:

 Dávame do Vašej pozornosti:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.