Hlas univerzít

Spoločné vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie

V dňoch 3. – 4. 12. 2015 sa v Bratislave konalo spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov („ČKR“) a Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“). Personálne a inštitucionálne väzby medzi vysokými školami a univerzitami v Českej republike a na Slovensku, ich zamestnancami a študentmi sú dlhodobo na nadštandardnej úrovni. Na základe spoločnej histórie a dlhoročnej tradície združenia rektorov vysokých škôl a univerzít v oboch krajinách pravidelne organizujú spoločné zasadnutia na najvyššej akademickej úrovni. Rokovania rektorov a rektoriek sú dôležité nielen pre upevnenie existujúcich kontaktov a spolupráce, ale aj pre nadviazanie nových partnerstiev, výmenu informácií a podnetov. ČKR pod vedením jej predsedu prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA, rektora Univerzity Karlovej v Prahe a SRK pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., rektora TU vo Zvolene prijali spoločné vyhlásenie:

  1. Členovia ČKR a SRK sa oboznámili s vývojom vo vysokoškolskom sektore za ostatné dva roky. Predstavitelia ČKR prezentovali aktuálne zmeny vo vysokoškolskej legislatíve a finančný rámec, v ktorom pôsobia. Predstavitelia SRK predstavili domáce inštitucionálne prostredie, novovybudovanú vedeckovýskumnú infraštruktúru a informovali o špičkových vedeckých tímoch na slovenských univerzitách.
  2. Rektori a rektorky vysokých škôl a univerzít ocenili dobré vzťahy, existujúcu spoluprácu a možnosti, ktoré majú vysokoškolskí vedeckí zamestnanci a študenti v oboch krajinách na bilaterálnej a európskej úrovni. ČKR a SRK vyzývajú k ďalšiemu prehĺbeniu existujúcej spolupráce, napr. v rámci programu Erasmus+, Horizon 2020, Marie Curie Sklodowska Actions, či spoločných programov. Dôležitým predpokladom ich realizácie je a bude obojstranná adekvátna výmena študentov a pedagógov a atribút kvality.
  3. Zákon o vysokých školách v oboch krajinách definuje vysoké školy ako vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. České a slovenské vysoké školy a univerzity sú súčasťou Európskeho vysokoškolského priestoru a Európskeho výskumného priestoru. Poslaním vysokoškolských ustanovizní je vychovávať harmonické osobnosti, kreovať vedomosti, pestovať múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. ČKR a SRK odporúčajú upriamiť pozornosť aj na kultúrny a spoločenský rozmer vysokých škôl, t. j ochranu, zveľaďovanie a šírenie národného kultúrneho dedičstva. Pre plné využitie svojho potenciálu vysoké školy a univerzity potrebujú podporu decíznej sféry, ako aj širokej verejnosti.
  4. Vysoké školstvo je v súčasnosti vo svete smerované na aplikovaný výskum, inovácie a prepojenie s praxou. Zabúda sa na iné ako ekonomické prínosy vysokoškolského vzdelávania. Stále viac sa do úzadia dostáva základný výskum bez obmedzenia tém, spoločenské, humanitné a umelecké odbory, malé a vzácne odbory, ktoré sú však neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského prostredia. ČKR a SRK sa pripájajú k iniciatíve partnerských európskych rektorských konferencií zachovať a podporovať malé a vzácne študijné odbory.
  5. Súčasná doba je poznačená ekologickými výzvami, globálnymi problémami súvisiacimi s vojenskými konfliktami a politicko-ekonomickou nestabilitou predovšetkým v Afrike a Ázii. České a slovenské vysoké školy a univerzity proklamujú ambíciu byť súčasťou riešení týchto problémov.
  6. ČKR a SRK sa obracajú na vlády vo svojich krajinách s výzvou podporovať dlhodobú víziu rozvoja vysokého školstva, poskytovať dostatočné a trvalé finančné zdroje, prijať adekvátnu legislatívu a podporovať širokú inštitucionálnu autonómiu (organizačnú, finančnú, personálnu a akademickú), tak ako je to v iných rozvinutých krajinách Európy.
  7. Vysoké školy a univerzity v ČR a SR od vzniku spoločného štátu v roku 1918 vychovali milióny absolventov, ktorí prispeli k ekonomickému a spoločenskému rozvoju Československa a neskôr samostatných republík. Vysokoškolské vzdelávanie je najlepšou investíciou do života každého človeka. Ústavy oboch krajín ho definujú ako právo, preto je povinnosťou štátu poskytnúť každému študentovi dôstojné študijné prostredie, modernú infraštruktúru a možnosti na osobný a kariérny rozvoj. Financie vynaložené na vzdelávanie, vedu a výskum sú investíciami do budúcnosti našich národov.

Linka na reportáž RTVS - Rektori žiadajú 5 percent do rozpočtu VŠ (00:14:21)

Linka na správu v Školskom servise 5. 12. 2015

Dátum: 3. - 4. 12. 2015 (štvrtok a piatok)

Miesto rokovania: Bratislava

Program - linka

Prezentácie:

Vysoké školstvo v Českej republike

Vysoké školstvo v Slovenskej republike

Spoločné vyhlásenie ČKR a SRK, Bratislava 4. 12. 2015 - linka

Fotografie: spoločná fotografia, fotografia z rokovania, fotografia z diskusie, fotografia z voľnej diskusie.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.