Hlas univerzít

Závery zo spoločného stretnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a  Slovenskej rektorskej konferencie

14. január 2016 v rámci 91. zasadnutia AK

Spoločné stretnutie členov Akreditačnej komisie a Slovenskej rektorskej konferencie sa konalo s cieľom zhodnotiť doterajší priebeh komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl (2014-2015) a diskutovať o aktuálnom stave procesov zabezpečovania kvality a potrebách vysokých škôl v SR.

AK a SRK konštatovali, že v porovnaní s predchádzajúcou komplexnou akreditáciou (2008-2010) nastal pozitívny posun v publikačnej činnosti, zvýšila sa kvalita vedeckovýskumnej činnosti, ako aj pedagogická činnosť na hodnotených vysokých školách.

Akreditačná komisia a Slovenská rektorská konferencia prijali nasledujúce závery:

  1. Administratívne zjednodušiť akreditačný proces vo všetkých jeho formách a v súlade s revidovaným znením Európskych noriem a smerníc v Európskom vysokoškolskom priestore.
  2. Na základe princípu partnerstva diskutovať o kritériách akreditácie, ktoré budú porovnateľné/vychádzať z medzinárodných štandardov pre príslušnú oblasť výskumu. Podporiť zapojenie zahraničných odborníkov do prípravy akreditačných kritérií a do procesov hodnotenia.
  3. Využiť získané výsledky z komplexnej akreditácie v pripravovanej legislatíve, ako aj pri financovaní vysokých škôl.
  4. Navýšiť rozpočty vysokých škôl, ktoré majú špičkové vedecké kolektívy (2015) o dodatočné finančné prostriedky nad rámec súčasnej dotácie ako podporu excelentnosti zo strany štátu a snahu o presadenie sa SR vo svetových rankingoch.
  5. Iniciovať vytvorenie novej Sústavy študijných odborov SR vrátane ich opisov.
  6. Apelovať na systémovú, reálnu a dlhodobú podporu vysokému školstvu zo strany štátu.

SRK odporúča vláde SR legislatívne zmeniť postavenie Akreditačnej komisie tak, aby tá sa stala nezávislou agentúrou a mohla byť prijatá za plnoprávneho člena Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA).

V Bratislave, 14. januára 2016

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident SRK a prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc., predseda AK

Za správnosť: Mária Čikesová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.