Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. schválil upravený Štatút Ceny SRK za umenie platný od 19. júla 2017.

Rektorky a rektori vysokých škôl na Slovensku môžu do 30. septembra 2017 predkladať nomináciu študenta, ktorý je autorom alebo spoluautorom umeleckého diela alebo umeleckého výkonu  alebo súboru umeleckých diel/výkonov nadnárodného, resp. národného významu a ktoré vzniklo počas vysokoškolského štúdia alebo nomináciu absolventa alebo kolektívu študentov/absolventov do 35 rokov. V prípade umení viazaných na národný jazyk sa pri hodnotení návrhov zohľadňuje najmä národný význam umeleckých diel a umeleckých výkonov alebo ich súboru.

Každý rektor/ka môže predložiť v akademickom roku len jednu nomináciu. Ďalšie informácie o Cene SRK za umenie a spôsobe nominácie sú uvedené v štatúte ceny. Nomináciu treba predložiť na predpísanom formulári vrátane požadovaných príloh. Návrhy treba predložiť písomne na poštovú adresu SRK, Konventná 1, 811 02 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nominácie predložené rektormi a rektorkami vysokých škôl bude hodnotiť odborná komisia, ktorá predloží výsledok hodnotenia prezidentovi SRK do 31. októbra 2017. O udelení ceny SRK za umenie rozhodne prezident SRK, ktorý odovzdá cenu počas Týždňa vedy a techniky 6. - 12. 11. 2017.

Štatút Ceny SRK za umenie aktualizovaný v roku 2017 v pdf. verzii a docx. verzii.

Príloha č. 1 štatútu (umelecké kritériá)

Príloha č. 2 štatútu (návrhový list)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.