Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie v roku 2013 Mgr. art. Teodorovi Kuhnovi, doktorandovi Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Ocenený bol za magisterský film "Momo" nadnárodného významu, ktorý bol realizovaný počas magisterského štúdia v študijnom odbore 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá na Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Mgr. art. Teodor Kuhn

Patrí k najmladšej generácii slovenských filmárov. Od začiatku štúdia na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU sa cieľavedome venuje mapovaniu subkultúr súčasnej Bratislavy. V krátkych hraných filmoch Tri týždne slobody, Bódhisattva v Petržalke či Stratené deti zachytil ako sa spoločenské zmeny premietli do pocitového sveta mladých ľudí, ako menia ich hodnotové priority. V absolventskom filme Momo vytvoril portrét chlapca z neúplnej rodiny, ktorý sa pokúša znovu nadviazať vzťah so svojím otcom. Na malej ploche Theodor Kuhn premýšľa o príčinách postupného odcudzenia rodičov a detí, o potrebe najužších citových väzieb i o tragických následkoch ich deformácie. Momo, tak ako ostatné Kuhnove filmy prekvapí nezvyklou mierou autentickosti, vierohodnosťou hereckých predstaviteľov, ale aj schopnosťou nachádzať v prostredí mestského sídliska neobyčajnú poéziu. Teodor Kuhn za svoju prácu získal viacero medzinárodných ocenení vrátane americkej Celtx Seeds 2012 alebo stredoeurópskeho Midpointu. V súčasnosti je doktorandom v Ateliéri filmovej a televíznej réžia na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

Tlačová správa

"Momo" - trailer

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.